По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2017 г. > № 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-126 от 21.08.2017 г. Относно: Осигуряване на едноличен собственик на капитала на две търговски дружества (ЕООД), вписан като управител на дружествата, упражняващ единствено трудова дейност с личен труд в тях

Публикувано на 13.02.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив с вх. № ……… от 10.08.2017 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен собственик на капитала на „ВК“ ЕООД и „ВТ“ ЕООД и сте вписана като техен управител в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В дружествата няма нает персонал.
От създаването на новото дружество „ВТ“ ЕООД сте декларирала, че ще се осигурявате в него като самоосигуряващо се лице, което полага личен труд с възнаграждение в размер на 460 лв. До създаването му сте се самоосигурявала във „ВК“ ЕООД, където също сте полагала личен труд.
Уточнявате още, че ДОД върху възнаграждението за личен труд се начислява и внася от „ВТ“ ЕООД.
Поставяте следния въпрос:
Трябва ли да продължите да внасяте осигурителни вноски като самоосиуряващо се лице в първото дружество „ВК“ ЕООД, което продължава да работи?

   С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба в областта на осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
В запитването посочвате, че осъществявате дейност в дружествата само с личен труд, като за тази дейност се самоосигурявате и не изпълнявате задължения на управляващ собственик в тях (произтичащи от закона и вписване в търговския регистър с изрично сключен договор за възлагане на управление и с определено възнаграждение за полаган управленски труд), от което следва, че за Вас е приложим редът по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. редът определен за самоосигуряващите се лица.
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Тези лица са самоосигуряващи се, по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 8 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

   Съгласно чл. 1, ал. 1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от КСО - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

   Следователно при започване на всяка трудова дейност, в случая собственик на две търговски дружества (ЕООД), Вие следва да декларирате това обстоятелство.
Съгласно чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.
От цитираните разпоредби следва, че за извършваните от Вас дейности като самоосигуряващо се лице на две основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО – собственик на две търговски дружества (ЕООД), Вие следва да внасяте авансово осигурителни вноски само по едното основание (само чрез едното ЕООД) по Ваш избор.

   За получените през годината облагаеми доходи от трудова дейност по смисъла на чл. 4 от КСО, подлежащи на деклариране с ГДД по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), следва да определите окончателен размер на осигурителния си доход по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) при определяне на годишния осигурителен доход за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества се вземат предвид възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)