По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2017 г. > № 21-04-9 от 06.12.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 21-04-9 от 06.12.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.

Публикувано на 12.06.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-04-9/17.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на КСО и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
В качеството Ви на регистриран земеделски стопанин, упражнявате трудова дейност и се осигурявате от месец март 2015 г. върху месечен осигурителен доход в размер на 300,00 лв. През 2015 г. ежемесечно подавате декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) с попълнен в т. „12 Вид осигурен“ код 13 - „за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители“. За календарните 2016 г. и 2017 г. сте подали еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) с вписан в т. 12 код за вид осигурен 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“.

   Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Има ли законово основание да подавате еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за всяка календарна година с вписан в т. „12 Вид осигурен“ код 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“ в качеството на регистриран земеделски стопанин?
2. По какъв начин може да удостоверите, че подадената еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) се отнася за дейността Ви като регистриран земеделски стопанин?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

   По първи въпрос:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО, самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО.
На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, тези лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (т. е. за фонд „Пенсии”). По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Осигурителните вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителните каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ ) се уреждат с Наредба №Н-8/2005 г.
На основание чл. 4, ал. 1 от наредбата, самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, като при попълването на декларацията в т. 12 „Вид осигурен“ се вписва код 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“. Декларацията се подава от самоосигуряващият се еднократно до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари. По този ред декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) може да се подаде и при започване или възобновяване на дейността на самоосигуряващия се, като срокът за подаване е до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване. При еднократно подаване на декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) кодът за вид осигурен 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“ се отнася за всички самоосигуряващи се, в т. ч. и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
Предвид гореизложеното, в качеството си на регистриран земеделски стопанин можете да подавате еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за всяка календарна година с вписан в т. „12 Вид осигурен“ код 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“ при условие, че сте избрали да се осигурявате само за фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (основание чл. 4, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.). Подадената еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) удостоверява, че имате качеството на самоосигуряващо се лице, без да конкретизира упражняваната от Вас трудова дейност.

   По втори въпрос:
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на само осигуряващите се лица. българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец (Окд-5) от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
В подадената декларация образец Окд-5, самоосигуряващите се лица декларират вида на упражняваната от тях трудова дейност. Следователно, от подадената декларация образец Окд-5 е видно, че упражнявате трудова дейност в качеството на земеделски стопанин.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ София: (п) (не се чете)