По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 08-М-6 от 05.02.2018 г. Относно: третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за регион ……………….“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-М-6 от 05.02.2018 г. Относно: третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за регион ……………….“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Публикувано на 10.07.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 08-М-6/28.12.2017 г. e заведено Ваше писмено запитване, в което е изложено следното:
Община …………….като водеща община в партньорство с Община ……….. и Община ………………….. е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварител...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...