По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 11-03-1 от 08.06.2018 г. Относно: Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 11-03-1 от 08.06.2018 г. Относно: Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 21.09.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 11-03-1/ 29.05.2018г., относно основание за начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на услуга от държавен съдебен изпълнител.
Съгласно изложената фактическа обстановка, Районен съд – ….. е регистриран по ЗДДС на 13.05.2013 година на основание чл.96, ал.1 от ЗДДС. По сметката на същия на 16.05.2018 година са постъпили несъбрани държавни такси по изпълнителни дела от 1989, 1992, 1993 и 1994 година. Всички тези дела са за издръжка и са образувани без да са били внесени таксите от взискателя към онзи момент, като на основание чл.79, ал.2 от ГПК, когато таксите по изпълнението не са внесени от взискателя, същите се събират от длъжника.
Във връзка с гореизложеното, е поставен следния въпрос:
Следва ли върху внесените държавни такси за образуване на изпълнителните дела в размер на 10 2040 лева (неденоминирани лева) или 10,24 лева (деноминирани) да бъде начислен данък върху добавената стойност?

   Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
С промените направени през 2012 година, обнародвани и публикувани ДВ, бр.54 от 2012 година, считано от началото на 2013 година, услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител са вече в обхвата на Закона за данък върху добавената стойност. Предвид обстоятелството, че тези услуги не попадат в изрично освободените такива, посочени в разпоредбите на Глава четвърта на материалния закон, същите се считат за облагаеми., извършвани от държавен орган в качеството му на орган на държавна власт.
Районният съд, към който са и публичните съдебни изпълнители, в качеството му на орган на държавната власт, е данъчно задължено лице за услугите, посочени в текста на чл.3, ал.5, т.1 , букви от „а“ до „о“ от материалния закон. От датата на регистрация по закона, за Районния съд възниква задължение за начисляване на данък за извършваните от него доставки на услуги, визирани в горепосочената разпоредба.

   Държавните такси по своята същност и естество представляват заплащане за предоставена услуга от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, които постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.
На основание разпоредбата на чл.25, ал.6, т.1 от ЗДДС, на датата на възникване на данъчното събитие, данъкът по закона става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. Следва да имате предвид и че съгласно разпоредбата на чл.96, ал.6 от материалния закон, при определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие за доставката.

   Предвид обстоятелството, че запитването е относимо за образувани изпълнителни дела от 1989, 1992, 1993 и 1994 година, и гореизложеното, считам, че данъчното събитие за съответните доставки на услуги, е възникнало през съответните, изброени по-горе периоди.
Имайки предвид факта, че настоящия Закона за данък върху добавената стойност е обнародван ДВ, бр.63 от 2006 година, и влиза в сила от 01.01.2007 година, като отменя дотогава действащия, считам, че за лицето, което представлявате, не възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност за размера на събраните такси във връзка с образуваните изпълнителни дела през години, предшестващи, влизането в сила на сега действащия материален закон.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)