По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 92-00-420 от 26.04.2018 г. Относно: данъчно третиране на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Публикувано на 19.10.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. №……..., в което е изложено следното:
Съгласно чл. 39б от Закона за енергетиката (ЗЕ) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) е юридическо лице със седалище в ……. Създаден е за управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), включително за минали регулаторни периоди.
Средствата на фонда се набират от:
1. ежемесечни вноски в размер на 5% от приходите без ДДС на всички:
- производители на ел. енергия от приходите от продадената ел. енергия без ДДС;
- търговците, които внасят ел. енергия, от приходите от внесената и продадена на пазара в страната ел. енергия без ДДС;
- операторите на електропреносната мрежа от приходите за достъп и пренос на ел. енергия без ДДС;
- операторите на газопреносни мрежи от приходите за достъп и пренос на природен газ без ДДС;
- операторите на съоръжения за съхранение на природен газ от приходите от достъп и съхранение на природен газ без ДДС;
2. 100 % от приходите, получени от търговете за продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата, които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници;
3. приходите от лихви, включително по просрочени плащания на вноските по т. 1;
4. дарения;
5. приходите от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници, които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници.
Получените приходи се изразходват от ФСЕС за компенсиране разходите на НЕК, съгласно ценово решение на КЕВР, и за издръжката на ФСЕС.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ се предвижда разширяване на функциите на ФСЕС, като същият ще следва да компенсира с договор за премия производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективна комбинирана енергия. Производителите на ел. енергия от посочения вид с мощност над 4 мегавата следва да търгуват произведената от тях енергия, като получават съответната пазарна цена, а разликата между тази цена от тяхната утвърдена преференциална цена ще се доплаща от ФСЕС, при определени условия и срокове. Производителите на този вид енергия са регистрирани по ЗДДС лица.
Освен съществуващите източници на приходи за ФСЕС, за този вид нов вид дейност се предвижда всички постъпления от такса задължения към обществото да бъде събирана от всички производители, търговци, крайни снабдители и Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и да бъдат внасяни ежемесечно по сметки на ФСЕС. Такса задължение към обществото се определя от КЕВР в свое ценово решение и се начислява към всички потребители и е облагаема с ДДС. Всички, които събират и внасят тези средства са регистрирани по ЗДДС лица.

   Предвид изложеното поставяте следните въпроси:
1. Какъв е данъчният режим на дейността на ФСЕС по събирането на такса задължение към обществото и на изплащането на премиите на производителите на ел. енергия от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство?
2. Какви документи следва да се издават при събиране на средствата от фонда и при изплащането на съответните премии и следват ли се и какви начисления?
3. Какъв ще е данъчният ефект за участващите в схемата за събиране и внасяне на такса задължение към обществото от крайните клиенти и получаваните премии от ФСЕС при така планираните промени в ЗЕ?

   На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
1. Относно данъчния режим по ЗДДС на дейността на ФСЕС
ФСЕС е юридическо лице - институция към Народното събрание, създадена със специален закон (чл. 36б от ЗЕ). Считам, че ФСЕС, като публичен орган, създаден по силата на закон за управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а от ЗЕ, няма качеството на данъчно задължено лице за извършваната от него дейност. Предвиденото в проекта за изменение на ЗЕ (чл. 36б, ал.1,т. 2) разширяване на функциите на фонда не променя тази негова характеристика. Фондът не получава възнаграждение за дейността си. Предвид изложеното считам, че дейността на ФСЕС по управление на средствата за покриване на разходите, посочени в чл. чл. 36б, ал. 1, т.1 и т. 2 от проекта за изменение на ЗЕ, не е независима икономическа дейност и е извън обхвата на ЗДДС.

   2. Относно документите, които следва да се издават при набиране на средствата от ФСЕС и при изплащането на съответните премии и следват ли се в тази връзка начисления
2.1. документиране на набиране на средствата от ФСЕС
При набиране на средствата от ФСЕС, включително такса задължение към обществото, доколкото получаването на средствата не е насрещна престация за извършена от фонда доставка на стока или услуга към платците, а произтича от вменени със закон задължения, не следва да се издава фактура по чл. 113-14 от ЗДДС. За осигуряване на отчетност във връзка с изпълнение на задълженията на лицата по ЗЕ, плащанията следва да се документират с друг първичен счетоводен документ по Закона за счетоводството (ЗСч).
2.2. документиране на изплащане на премиите от ФСЕС на производителите
Според изложеното в запитването производителите на електрическа енергия от ВЕИ и високоефективна комбинирана енергия ще продават същата на платформите на БНЕБ по пазарна цена, като чрез получаването на премия, изплащана им от фонда, ще се компенсира разликата от пазарната до съответната определена от КЕВР преференциална цена. Считам, че изплащането на сумите от ФСЕС към правоимащите производители по същността си е финансиране на тези лица, свързано с извършваните от тях доставки на електрическа енергия. Предвид обстоятелството, че изплащането на премията от фонда на производителите не е насрещна престация за извършена от същите доставка на стока или услуга към фонда, а произтича от вменени със закон задължения на фонда за предоставянето на съответното финансиране, за същото не следва да се издава фактура по чл. 113-14 от ЗДДС. За осигуряване на отчетност във връзка с изпълнение на задълженията на ФСЕС по ЗЕ, плащанията следва да се документират с друг първичен счетоводен документ по ЗСч.
2.3. недължимост на начисления на ДДС по плащанията по набиране на средствата от ФСЕС и по финансирането на производителите от ФСЕС
Движението на средства между задължени лица и ФСЕС съгласно чл. 36д от ЗЕ при набиране на средствата от фонда и последващото финансиране на производителите от ФСЕС по чл. 36б, ал.1, т.2 от проекта за изменение на ЗЕ по същество не представлява заплащане по доставки между лицата, които го извършват. Същото е законово регулиран способ за финансово компенсиране на производителите за разликата между пазарната цена, на която извършват продажбите на произведената енергия и утвърдената от КЕВР преференциална цена. Следователно при това движение на средства не следва да се начислява ДДС.

   3. Относно данъчния ефект за участващите в схемата за събиране и внасяне на такса задължение към обществото от крайните клиенти и получаваните премии от ФСЕС при така планираните промени в ЗЕ
3.1. данъчно третиране на полученото от производителите на електрическа енергия финансиране под формата на премия
Съгласно чл. 26 от ЗДДС данъчната основа на доставка по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Данъчната основа се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС и съгласно същата такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не се считат за такива субсидиите и финансиранията, които са предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, включително такива за придобиване или ликвидация на активи.
Предвид изложеното по-горе разбиране, че с изплащането на премии от страна ФСЕС на производителите на електрическа енергия се компенсира разликата между пазарната цена, на която същите извършват продажбите на произведената енергия на платформите на БНЕБ и утвърдената от КЕВР преференциална цена, считам, че изплащането на премия е пряко обвързано с цената на доставяната от производителите стока – електрическа енергия. Поради това по отношение на същите е налице финансиране, пряко свързано с доставката и попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, т.е. с нея следва да се увеличи данъчната основа на доставката.
3.2. документиране на полученото финансиране като част от данъчната основа на извършваните от производителите на електрическа енергия доставки
При издаване на фактура на получателите по доставка на електрическа енергия от производителите на същата при извършени доставки по чл. 100, ал. 3 и ал. 5 от ЗЕ (съобразно проекта за изменение на закона) съответстващата на доставката премия, дължима на производителите от ФСЕС, следва да се включи като част от данъчната основа на доставката и върху нея включително се начислява ДДС. Сумата за плащане от получателя в този случай ще се различава от сумата на данъчната основа и данъка.
3.3. Данъчен ефект за участващите в схемата за събиране и внасяне на такса задължение към обществото от крайните клиенти и получаваните премии от ФСЕС при така планираните промени в ЗЕ
Планираните промени в ЗЕ предвиждат поемане на функциите на обществения доставчик в схемата за събиране и внасяне на такса задължение към обществото от крайните клиенти от ФСЕС. Независимо от обстоятелството, че ФСЕС не е данъчно задължено лице, предвид описаната по-горе схема на документиране и отчитане на финансиранията и начисляването на ДДС, веригата на облагането и данъчния кредит няма да бъде нарушена. Основание за това е обстоятелството, че доставките, съответно начисляването на данъка и приспадането на данъчния кредит, се извършват от регистрираните по ЗДДС лица до крайните потребители, а през ФСЕС минават само паричните потоци във връзка с изпълнение на функциите му, определени със ЗЕ, без данъчни ефекти. Поради това считам, че така предвидените изменения в ЗЕ няма да предизвикат промяна в данъчния ефект за участващите в схемата за събиране и внасяне на такса задължение към обществото от крайните клиенти и получаваните премии от ФСЕС.

   Зам. изпълнителен директор на НАП: (Ал. Георгиев)