По тематика > Обществени поръчки > Писма и указания > № МУ-6 от 17.05.2018 г. ОТНОСНО: Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ МУ-6 от 17.05.2018 г. ОТНОСНО: Преустановяване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост от участник, избран за изпълнител по обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Публикувано на 09.11.2018

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

    МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

   От 3 март 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Тези изменения са вследствие на промените в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (нова ал. 4 на чл. 5) и в Административнопроцесуалния кодекс (нова ал. 5 на чл. 36), с които административните органи се задължават да установяват служебно данните, свързани със съдимостта на физическото лице.
Считано от 3 март 2018 г., с чл. 35б от посочената наредба се въвежда електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС), с което отпада задължението на гражданите да предоставят свидетелство за съдимост пред централните и териториалните органи на изпълнителната власт. По този начин значително ще се намали административната тежест както от гледна точка на време, така и от гледна точка на разходи за гражданите във връзка с получаването на тази административна услуга. ЕССС се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред.
Посочените промени засягат законодателството в областта на обществените поръчки, доколкото съгласно чл. 58, ал. 6 и чл. 157, ал. 7 от ЗОП възложителят няма право да изисква представянето на документите по чл. 58, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от ЗОП, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
В обобщение на горното и във връзка с информация, получена от Министерството на правосъдието, възложителите, които са органи на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19 от Закона за администрацията, не следва да изискват предоставяне на свидетелство за съдимост от участниците, избрани за изпълнители по обществена поръчка. Това се отнася и за случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато по време на провеждане на процедурата възложителят иска представяне на свидетелство за съдимост за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП.

   Изпълнителен директор: доц. д-р Миглена Павлова