По тематика > Счетоводство > Писма и указания > 2016 г. > № 16-12-68 от 10.03.2016 г. Относно: отчитане на приходи от продажба на карти за пазаруване, даващи право на отстъпка от цената на стоката в търговските обекти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 16-12-68 от 10.03.2016 г. Относно: отчитане на приходи от продажба на карти за пазаруване, даващи право на отстъпка от цената на стоката в търговските обекти

Публикувано на 05.10.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

    Фактическа обстановка:
Предприятие, прилагащо Национални счетоводни стандарти, има собствен сайт, чрез който се предлагат различни продукти и услуги. Предприятието сключва споразумения с търговски предприятия, които рекламират на неговия сайт брошури за отстъпки при пазаруване в търговски обекти.
Предприятието също така продава карти с различен период на валидност, които дават право на притежателя им да пазарува с отстъпки в рекламираните търговски обекти. За продадените карти се издава фактура и клиентите заплащат еднократно пълната им стойност. Картите се изработват от доставчик, от който предприятието ги закупува и после продава на клиентите си (самата карта е пластика, която служи единствено, за да се получи отстъпка и на нея няма електронна информация).
Друга услуга, която предприятието предлага, представлява регистрация със СМС, срещу която клиентите получават абонамент за консултантски услуги за период от 6, 12 и 24 месеца. Стойността се заплаща еднократно, но услугата под формата на изпращане на консултации или доклади по електронната поща е за целия период.
Поставените въпроси са следните:
1. Как следва да се третират приходите от продажба на карти, като приходи за бъдещи периоди или приходите да бъдат признати в пълен размер в текущия отчетен период?
2. Как следва да се отчитат приходите от продажби на карти, като приходи от продажба на стоки или услуги?
3. Как следва да се третират приходите от продажба на консултантски услуги, като приходи, признати в текущия отчетен период или приходи за бъдещи периоди?

   Становище на дирекция „Данъчна политика“:
1. Съгласно т. 5.1 от Счетоводен стандарт (СС) № 18 Приходи, приходът се признава, когато:
- е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат измерени;
- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (изискване за съпоставимост между разходите и приходите).
В конкретния случай предприятието е направило разходи за покупката на картите и е реализирало изгода при тяхната продажба. Сумата на реализираните приходи и разходи могат да бъдат надеждно изчислени и измерени. Предприятието, продавайки карти на клиентите си, едновременно с това им прехвърля значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на стоката и не запазва контрол върху нея. Купувачите могат да използват картите в рекламираните търговски обекти за пазаруване с отстъпка от цената на стоката, а самото предприятие след реализиране на продажбата на картите няма по нататъшни ангажименти нито към купувачите на картите, нито към търговските обекти, предоставящи отстъпки по тези карти. В случая продавачът на картата (пластиката) реализира икономическа изгода веднага след продажбата й, сумата от прихода, получена изцяло в отчетния период, е ясна и не е свързана с извършването на разходи през следващи отчетни периоди. Следователно приходът от продажба на карти се признава в пълен размер в текущия отчетен период, тоест в периода, в който продажбата е осъществена.
2. Приходите от продажба на карти се третират като приходи от продажба на стоки, които се отчитат съгласно СС № 2 Отчитане на стоково-материални запаси.
3. Приходите от консултантски услуги за период от 6, 12 и 24 месеца, за които е платено еднократно в текущия отчетен период, но разходите за тези услуги се извършват през следващите отчетни периоди, се отчитат като приходи в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на баланса при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Текущите и авансовите плащания от клиентите не са приход, ако не са налице критериите за признаване на прихода от извършените услуги (СС № 18 Приходи, т. 7.1 – 7.3)

   Директор на Дирекция „Данъчна политика“: (п) (не се чете)