По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2018 г. > № 96-00-80 от 26.04.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставки, свързани с недвижим имот
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-80 от 26.04.2018 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на доставки, свързани с недвижим имот

Публикувано на 09.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 05.04.2018 г., относно данъчно третиране по ЗДДС на доставки свързани с недвижим имот.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Ш България“ ООД е търговско дружество част от германската група Ш ГМБХ с основна икономическа дейност: производство на цифрово-програмно управление, предназначени за пазарите в България, както и за износ за Германия, Турция, Близкия Изток, Южна и Северна Америка. Дружеството е с регистриран реално внесен капитал от 4 000 000 лева. Собствениците на дружеството са две чуждестранни юридически лица, а именно: немското дружество Ш ГМБХ и турското дружество А.М.П.

   С цел проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на фабрика за производство на машини за компютърно обработване на метали, дружеството е подписало предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с устройствен идентификатор УПИ XXXIX-011374,375 с начин на трайно ползване „Производствена и складова дейност“.
Продажната цена на имота е фиксирана в предварителния договор на 556 622 евро без ДДС за общата площ от 25 301 кв.м. Съгласно чл. 6, ал. 1 се уточнява, че тази цена ще бъде платена на две части, както следва: първа част, маркирана в т. 1 на.чл. 6, ал. 1 „в седемдневен срок, считано от датата на подписване на този предварителен договор, Купувачът ще заплати по банковата сметка на Продавачът сумата от 27 500 евро, ведно с дължимото ДДС върху тази сума ..“ и останалата част „само и единствено при условие, че са изпълнени всички предварителни /отлагателни условия, описани в чл.2 от този договор, Купувачът ще преведе останалата част от продажната цена в размер на 529 122 евро, ведно със съответния ДДС...“
Дружеството е заплатило на база издадена проформа фактура сумата от 33 000 евро /27 500 евро плюс 5 500 евро ДДС върху нея/ на 03.04.2018 г., за което продавачът издава фактура за 27 500 евро без ДДС или 33 000 евро с ДДС с основание „авансово плащане по предварителен договор от 27.03.2018 г.“ в 5 дневен срок от получаване на плащането, т.е. до 08.04.2018г.
Уточнено е в предварителният договор и по-конкретно в чл. 7, ал. 2, че „Всички разходи, свързани с нотариалното прехвърляне на имота чрез подписването на окончателен договор /нотариални такси, такси за доверителна сметка, такси за записване, такси за прехвърляне и други разходи, свързани с продажбата/ се поемат поравно от страните.”

   Зададени са следните въпроси:
1. Облагаема ли е сделката за имот с устройствен идентификатор УПИ ХХХIХ-011374,375 и начин на трайно ползване „Производствена и складова дейност“ или освободена от ДДС?
2. Дружеството ще има ли право на данъчен кредит при условие, че ще използва имота за построяване на фабрика за производство на машини за компютърно обработване на метали предназначени за Турция, Близкия Изток, Южна и Северна Америка /т.е. за страни извън ЕС и извън територията на България/?
3. Дружеството има ли право на данъчен кредит по издадената от доставчика фактура за платена сума в размер на 33 000 евро, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Предварителния договор за покупко-продажба на имот от 27.03.2018 г.?
4. При определяне на данъчната основа, дружеството има ли право на данъчен кредит върху начисляване на всички допълнителни разходи /нотариални такси, такси за доверителна сметка, такси за записване, такси за прехвърляне и други разходи свързани с продажбата/ или само върху половината от тях, съгласно договорката между страните в чл. 7, ал. 2?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Освободена доставка по смисъла на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването ѝ под наем или аренда.
Изключенията на посочените като освободени доставки, свързани със земя, са дадени в чл. 45, ал. 5 от ЗДДС. Съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
От изложената в запитването фактическа обстановка и от приложения към запитването предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот е видно, че обект на прехвърлителна сделка е урегулиран поземлен имот /УПИ/.

   На основание чл. чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС доставката на УПИ е облагаема.
Втори въпрос: Според регламентираните в чл. 69 от ЗДДС общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Предвид ал. 1, т. 1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето стоки и услуги и използването им за извършваните от същото лице доставки, за които начислява данък /облагаеми доставки/.
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че УПИ ще се използва за построяване на фабрика за производства на машини, които ще са предмет на износ, т.е. доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз.
Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз са регламентирани в чл. 28 от ЗДДС. Същите попадат в глава трета от ЗДДС – „Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“.

   Предвид гореизложеното, за дружеството ще налице право на приспадане на данъчен кредит за закупеното УПИ на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, единствено ако не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл. 71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл. 72 от ЗДДС.
Трети въпрос: Съгласно чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането /за размера на плащането/, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
Сумата в размер на 33 000 евро, платена въз основа на сключеният предварителен договор, в които е договорено покупко-продажба на УПИ, представлява авансово плащане по облагаема доставка.

   Според разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по закона за извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка.
Правото на приспадане на данъчен кредит ще е налице за извършеното авансово плащане, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, единствено ако не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл. 71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл. 72 от ЗДДС.
Четвърти въпрос: По силата на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
- платени са от името и за сметка на доставчика;
- поискани са от доставчика.
С оглед посочените по-горе разпоредби, данъчната основа на доставката се увеличава с платените от името и за сметка на доставчика данъци и такси, дължими във връзка с тази доставка, когато са поискани /фактурирани/ от доставчика на получателя.
Що се отнася до правото на приспадане на данъчен кредит за начисления от доставчика Ви данък, това право би възникнало при наличие на условията и по реда, предвидени в Глава седма от ЗДДС.

   Директор на Дирекция „ОИУ“ Пловдив: (п) (не се чете)