По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2018 г. > № 1-20-02-51 от 29.03.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1-20-02-51 от 29.03.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Публикувано на 30.11.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх. № /2018 г. е изложена следната фактическа обстановка:
От м. септември 2001 г. до м. март 2017 г. сте живяла в Германия където са плащани здравноосигурителни вноски. В България плащате същите от м. юни 2017 г. При справка констатирате, че сте с прекъснати здравноосигурителни права.
В тази връзка са поставени следните въпроси :
1. Как може да възстановите здравноосигурителните си права?
2. Какъв документ е нужен от немската здравна каса за периода на осигуряване в Германия и може ли да платите вноски за м. април-май 2017 г. или трябва да заплатите последните много години назад?
3. Имате ли право на платени болнични в момента?
4. Трябва ли да заплащате посещението при лекар?

   Предвид изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване. Задължително осигурени в НЗОК са всички български гражда-ни, които не са граждани и на друга държава (чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО).
От 1 януари 2007 г. Република България е страна-членка на Европейския съюз и от тази дата се прилагат координационни регламенти в областта на социалната сигурност. В тази връзка в ЗЗО са направени допълнения, с които в кръга на задължително осигурените в НЗОК са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно изключени са лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка (чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО).
При условие, че спрямо лице е приложимо законодателството за социална сигурност на друга държава-членка, определено по реда на координационните регламенти, за този период същото няма задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери факта, че подлежи на здравно осигуряване в друга държава-членка, следва да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на представените документи, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус.
Едва след представяне на европейски формуляр за приложимо законодателство може да бъдете освободена от задължението за заплащане на здравни вноски в Република България и то само за периода на осигуряване в другата държава.

   За периодите, за които не са представени такива документи липсва основание лицето да бъде освободено от задължително осигуряване в НЗОК по силата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО. Това се отнася и за периоди от месеца, необхванати от представен документ в случай, че лицето представи документ, удостоверяващ периоди, които не покриват пълен месец.
По отношение на осигурителните периоди, за които не е представен документ, удостоверяващ принадлежността на дадено лице към социално осигурителната система на друга държава-членка, то на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО същото попада в кръга на задължително осигурените лица в НЗОК и ще дължи здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 40 от ЗЗО.
Относно здравноосигурителните права следва да имате предвид разпоредбата на чл. 109, ал. 1 от ЗЗО, съгласно която здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват в случай, че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ. В сила от 28.12.2015 г. правата на лицата се възстановяват при условие, че лицето заплати всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 60 месеца - чл. 109, ал. 2 от ЗЗО.
Здравноосигурителните права на лицата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по чл. 109, ал. 2 от ЗЗО, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.

   От тук здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да се осигуряват за своя сметка са обвързани с внасянето на дължими месечни осигурителни вноски. Справката от информационната система на НАП отразява състоянието на здравноосигурителния статус на лицата именно с оглед определяне на здравноосигурителните им права (във връзка с прилагането на чл. 109 от ЗЗО).
След внасяне на дължимата здравноосигурителна вноска, в съответствие със законовите разпоредби, в справката за здравноосигурителния статус тези месеци ще се визуализират като месеци, за които не се дължат здравноосигурителни вноски.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изпълнителният директор организира разясняване на данъчното и осигури-телното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. В тази връзка, извън компетентността на НАП, респ. на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е предоставянето на становище относно правото на плащане на болнични и плащане при посещение на лекар.
Без оглед гореизложеното, необходимо е да имате предвид, че на основание чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте длъжни да посочвате Вашата идентификация (име и ЕГН/ ЛНЧ, съответно фирма и БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Бургас: (п) (не се чете)