По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2019 г. > № 94-00-10 от 08.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-10 от 08.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Публикувано на 10.09.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. Ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Описвате, че Ви предлагат участие в управляващ орган на италианско дружество – чуждестранно юридическо лице. Посочвате, че ще пътувате за Р Италия само, за да участвате в събрания на управляващия орган на дружеството. Смятате, че сте местно лице на Р България предвид, че пребивавате повече от 183 дни в страната и центъра на жизнените Ви интереси е тук.

   Поставяте въпроса:
1. За изплащаното възнаграждение за участието в управляващ орган къде се дължи данък?
2. Ако се дължи в Р Италия, следва ли да го декларирате в Р България и какви документи следва да представите?
Предвид на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор /чл. 75 ЗДДФЛ/.

   Облагането на вида на дохода, който посочвате е уредено в чл. 14 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ с Р Италия. Тантиеми, присъствени жетони и други подобни възнаграждения, които местно лице на едната договаряща държава получава в качеството си на член на управителен или контролен съвет на дружество, което е местно лице на другата договаряща държава, се облагат в тази друга държава.

   Методите за избягване на двойното данъчно облагане са посочени в чл. 22 на СИДДО.
Счита се, че двойното данъчно облагане ще бъде избягнато при спазване разпоредбите на този член. По отношение на Р България, когато местно лице на България получава доходи или притежава имущество, които съгласно разпоредбите на тази спогодба подлежат на облагане в Италия, България изключва от облагане тези доходи или това имущество.
Следователно данъка се дължи в Италия, а Вие като местно лице ще ползвате метода за освобождаване от двойно данъчно облагане „освобождаване с прогресия“. Имате задължение да подадете годишна данъчна декларация /ГДД/ и да декларирате този вид доход като ползвате освобождаване от двойно данъчно облагане чрез горепосочения метод.

   Трябва да попълните приложение № 1 към ГДД, както и приложения № 9 и № 10.
Местните физически лица, прилагат към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски. За доходи от източник в чужбина, при облагането, на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“, местните физически лица могат да не представят доказателства за размера на внесения данък по ал. 5 / чл. 50, ал. 6 ЗДДФЛ/.
Следва да притежавате и приложите документ за изплатените възнаграждения, който е в легализиран превод на български език.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)