По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2018 г. > № 3-2282 от 19.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на сделка по закупуване на недвижим имот от свързани лица и на строително ремонтни разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-2282 от 19.12.2018 г. Относно: данъчно третиране на сделка по закупуване на недвижим имот от свързани лица и на строително ремонтни разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Публикувано на 10.09.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, гр. В осъществява дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството възнамерява да закупи недвижим имот, който към настоящия момент е съпружеска имуществена общност на управителката на дружеството В.Й. и нейния съпруг И.Й. В нотариалния акт за покупко–продажба ще бъде посочено, че имотът се придобива от „Т“ ЕООД, а ползвател на същия ще бъде И.Й. ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.