По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2019 г. > № ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Публикувано на 04.10.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП - Бургас, с вх. № ИТ1-00- 94/28.05.2019 г. сте посочили следната фактическа обстановка:
В къща за гости, съпружеска собственост на две физически лица, през 2018 г. се извършва патентна дейност. Обектът е сезонен и е категоризиран с две звезди. Физическите лица са регистрирани в регистър БУЛСТАТ по ЕГН и са пенсионери. Лицата са с настоящ адрес в мястото за настаняване и общият брой стаи е 10. За...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.