По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2019 г. > № 94-00-142 от 26.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на придобити доходи от физически лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство съгласно нормата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-142 от 26.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на придобити доходи от физически лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство съгласно нормата на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Публикувано на 06.12.2019

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП … постъпи с вх. 94-00-142/13.06.2019 г. ваше запитване относно данъчно третиране на придобити доходи от физически лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство.
Описвате, че имате редовно регистриран животновъден обект – „пчелин“. При регистрация на обекта съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. „За специфичните изисквания за директни доставки на малки количества храни и суровини от животински произход“ сте получили отказ с мотиви, че не сте регистриран земеделски стопанин, нито едноличен търговец. Представено ви е обяснение, че това изискване е с оглед необходимостта за деклариране, осчетоводяване и заплащане на данъци върху дохода.
Задавате следните въпросите:
Има ли нарушение на данъчното законодателство при регистрация по Наредба № 26/14.10.10 г. на физическо лице производител на продукти от селско стопанство, което не е регистриран земеделски стопанин?

   Необходимо ли е регистриран обект по Наредба № 27/2002 г. за регистрация на пчелните семейства да бъде юридическо лице (ЮЛ) или регистриран земеделски стопанин, за да извършва дейност, уредена в Наредба № 26/14.10.10 г.?
Означава ли това, че всеки дребен производител на непреработена продукция, за да продава своята продукция на краен потребител и обекти за търговия на дребно, следва да е ЮЛ или регистриран земеделски стопанин?
Какъв е редът за деклариране на доходите пред Национална агенция за приходите (НАП) от реализираната продукция на краен потребител или търговски обект на дребно?
Има ли възможност да бъде извършена регистрация на продажба на непреработени храни директно от стопанства на дребни производители, която да отговаря на нормативната уредба и да не е в разрез с установената практика на НАП?
Съгласно компетентността на Национална агенция за приходите и предвид на така описаната фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица, раздел III, чл. 29, ал. 1, т. 2 е предвиден ред за облагане на доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство, като придобитите доходи се намалят с 40 на сто разходи за дейността.
В същата норма в т. 1 е предвиден отделен ред за облагане на лицата, когато са регистрирани земеделски стопани за придобитите от тях доходи от непреработена продукция от селско стопанство.
„Земеделски производители“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция.

   Следователно в данъчния закон нормативно са обхванати доходите и на двете категории физически лица, регистрирани и нерегистрирани като земеделски стопани.
В Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани подробно са уредени условията за регистрация на лицата. С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
Няма нормативно задължение всяко лице производител на селскостопански продукти да извърши регистрация съгласно тази наредба. Същата регламентира реда за набиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел:
1. контрол върху ползването на земеделските земи;
2. събиране на информация за отглежданите през съответната стопанска година култури и заетите с тях площи, както и за отглежданите животни;
3. подпомагане на земеделските стопани и развитието на селските райони;
4. прилагане на схемите за директните плащания.
В чл. 2 от Търговския закон са посочени определени категории физически лица, които не се смятат за търговци. Сред тях са физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. Предвид цитираната разпоредба, физическо лице произвеждащо продукти от селско стопанство не е задължено да извършва тази дейност в качеството си на юридическо лице или едноличен търговец.
Всяко лице, осъществяващо професионална, търговска, земеделска и др. дейност, което реализира доход, следва да отчита същия с документи и по определен ред, уредени съгласно действащото законодателство.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерството на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

   В чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата, освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез фискални касови бележки от фискално устройство (ФУ).
Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. не съществува задължение за регистриране чрез ФУ на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
Следователно физическо лице, което извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, ще бъде освободено от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ, ако отговаря едновременно на следните изисквания:
- не е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ);
- извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
- търговският обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса, тържище или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
Следва да се има предвид, че продажбите, извършвани във/от лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища, както и във/от закрити помещения като магазин, склад или други подобни не попадат в кръга на освободените от задължените за регистриране и отчитане на продажби чрез ФУ/ИАСУТД.

   Лицата, които не са задължени да отчитат продажбите си чрез ФУ, за отчитане на придобитите доходи следва да издават документ с реквизитите на първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството, като вписват номер и дата на документа, стойност, количество и вид на стоката/услугата, лицето получило стоката/услугата и др. Това може да бъде – разписка, приходен ордер, протокол за предаване и изкупуване и др. (чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ).
С оглед на гореизложеното съгласно данъчното законодателство не е налице пречка физическо лице, произвеждащо преработена и непреработена селскостопанска продукция да отчита и декларира доходите, придобити от продажбата на същата.
Тези лица подлежат на авансово облагане съгласно чл. 43 от ЗДДФЛ за месеците на тримесечието, за което е придобит доходът. За тази цел, лицето следва да подава декларация по чл. 55 от закона, в срок до края на месеца следващ тримесечието, като авансовият данък се внася в същия срок. За последно четвърто тримесечие авансов данък не се дължи и декларация по чл. 55 не се подава.
Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
Това задължение отпада, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Задължително лицето подава годишна данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Към декларацията се попълва и подава приложение № 3.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)