По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2019 г. > № 94-00-177 от 09.08.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност и осигурителното законодателство.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-177 от 09.08.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност и осигурителното законодателство.

Публикувано на 14.01.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № …………/25.07.2019 г. в Дирекция ОДОП …………, давам следното становище:
Описвате, че като физическо лице сте сключили трейдинг споразумение с фирма на Кайманските острови, която няма VAT номер за Европейския съюз и се занимава с търговия на финансови инструменти на американските борси. Фирмата Ви е предоставила акаунт, с неин собствен капитал, чрез който Вие търгувате на борсите от нейно име и за н...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.