По тематика > Счетоводство > Писма и указания > 2020 г. > № ЕП-04-29-9 от 21.04.2020 г. Относно: Необходимост от становище по отношение на първични счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ ЕП-04-29-9 от 21.04.2020 г. Относно: Необходимост от становище по отношение на първични счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците

Публикувано на 18.09.2020

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ЕП-04-29-9 от 30.03.2020 г., заявявате необходимост от становище относно първичните счетоводни документи, с които ще се доказват реализирани от земеделските стопани живи животни към кланиците, във връзка с проект на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de min...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...