По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДФЛ > 2020 г. > № 20-29-39 от 26.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредбата за командировките в страната
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-29-39 от 26.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредбата за командировките в страната

Публикувано на 04.05.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-29-39/14.10.2020 г., относно разяснение по отношение на изплащане на командировъчни суми.
Излагате следната фактическа обстановка:
За изпълнение на задълженията на туристическо дружество „Р….“, служителите се командироват в други населени места, извън общината. Командировката понякога е два и повече дни. Квартирни пари не се изплащат на слу...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...