По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2021 г. > № ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Публикувано на 26.11.2021

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Националния осигурителен институт, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №ЕП-97-03-62 от 29.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Вие сте с редица заболявания, поради което нямате възможност да упражнявате трудова дейност. От една година сте с пенсия за инвалидност, а преди това не сте имала никакви доходи.
Молбата, която отправяте в писмото, е да се прегласуват закони и наредби във връзка сьс задължителното здравно осигуряване на лица, които поради болест не упражняват трудова дейност и не взимат пенсия. Молите да се премахнат вземанията за задължителни здравноосигурителни вноски за предишни години на лица, които са болни, но не са вземали пенсия, а в същото време не са ползвали здравна помощ. Също така желаете да бъдете освободена от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода от 2016 г. до месец март 2020 г. Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, с оглед функционалната компетентност на НАП, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон (чл. 52, ал. 2 от Конституцията на Република България). Правото на обществено осигуряване е неразривно свързано със задължителния характер на осигуряването. Задължителното осигуряване гарантира прилагането на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Конституцията, която определя право на гражданите на обществено осигуряване и социално подпомагане.
Здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения са уредени в ЗЗО. Със същия закон са регламентирани отношенията по задължителното и доброволното здравно осигуряване.
Здравното осигуряване се осъществява чрез събиране и разходване на паричните средства - осигурените лица и осигуряващите участват в здравноосигурителната система с осигурителни вноски, а при осигурителен случай осигурените получават като престация медицинска помощ. Средствата от здравни вноски участват във формирането на общия ресурс на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), с който се финансират всички плащания на НЗОК. Задължителното здравно осигуряване е система за взаимопомощ и солидарност, чрез която се защитава общия интерес, като от набираните вноски на всички осигурени се обезпечава защита на лицата, за които е налице осигурителен случай поради болест, т.е. при настъпване на здравен риск.
Принципите, които очертават основните насоки на здравното осигуряване, са изброени в чл. 5 от ЗЗО. Един от основните принципи на задължителното здравно осигуряване в Република България е задължително участие при набирането на вноските. Здравното осигуряване е определено като задължително по закон. Чрез този принцип се постига и гарантира осигурителна закрила на лицата.
Задължителното здравно осигуряване е насочено към всички български граждани, независимо от тяхната възраст, работоспособност и трудова заетост.
В ЗЗО изчерпателно са изброени лицата, които подлежат на задължително здравно осигуряване в НЗОК. Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване, е определен в чл. 33 от закона. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от същия закон задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Предвид тази разпоредба Вие попадате в кръга на задължително осигурените лица в НЗОК. На основание чл. 34, ал. 1 от ЗЗО задължението за осигуряване за всички български граждани възниква от влизането на закона в сила. В чл. 40 от закона са регламентирани доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски по видове осигурени лица, които са в кръга на лицата, подлежащи на задължително осигуряване в НЗОК.
Видно от изложеното в писмото Ви, за периода от 2016 г. до месец март 2020 г., за който желаете да бъдете освободена от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски, Вие нямате доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски на друго основание и не подлежите на осигуряване от държавния бюджет. В този аспект за въпросния период за Вас е приложима разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Съгласно тази разпоредба, в случай че за лицата не са дължими здравноосигурителни вноски на друго основание по реда на чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, те дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В случай, че тези лица през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, те извършват годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На основание разпоредбата на чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание, са длъжни да декларират това обстоятелство с декларация. Тя се подава по ред, определен с Наредба №Н-13/17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (предишна Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила до 02.01.2020 г.). Лицата, които имат задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец №7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание (чл. 2, ал. 6 от Наредба №Н-13/17.12.2019 г., съответно Наредба №Н-8/29.12.2005 г., в сила до 02.01.2020 г.). Декларацията се подава лично или от упълномощено лице до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
Следва да се има предвид, че в ЗЗО е регламентирана правна възможност при определени условия здравноосигурителни вноски да се внасят за сметка на държавния бюджет. Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО, когато не са осигурени на друго основание, лицата могат да бъдат здравно осигурени за сметка на държавния бюджет, в случай че отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане.
Не на последно място е необходимо да се подчертае, че НАП установява задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, извършва тяхното обезпечаване и събиране. Функциите на агенцията са регламентирани със Закона за Националната агенция за приходите. Съгласно същия закон НАП не разполага с функции по отношение на законодателна инициатива, а може единствено да изразява становища по законопроекти, свързани с данъчното и осигурително законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията.

   Зам. изпълнителен директор на НАП: (Пламен Димитров)

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...