По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2021 г. > № 20-21-13 от 03.08.2021 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-21-13 от 03.08.2021 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Публикувано на 14.01.2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-13 от 26.07.2021 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП …...
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството, което не е регистрирано по ЗДДС предстои да извърши инвестиция – строителство на „Дом за стари хора“, обзавеждане и оборудване. Фирмата ще се регистрира по Закона за социалните услуги и ще извършва социални услуги. През 2019 г. и 2020 г. дружеството не е извършвало дейност и не е подавало ГДД. Кодът по НКИД е социални услуги.
Поставени са следните въпроси:
1. Дружеството може ли да се регистрира доброволно по ЗДДС и да ползва данъчен кредит при извършване на инвестицията?
2. Следва ли, след регистрацията на дружеството по Закона за социални услуги да възстанови изцяло ползвания данъчен кредит?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон.
Доколкото при регистрация по избор на лицето, законодателят не е поставил изискване за натрупване на определен минимален оборот от доставките, за да се регистрира по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС едно лице, е достатъчно същото да отговаря на определението, дадено в чл. 3 от ЗДДС за „данъчно задължено лице“. След като няма изискване за минимален оборот, считам, че като данъчно задълженото лице може да подадете заявление за регистрация по избор.
По отношение на въпроса Ви за правото на данъчен кредит следва да имате предвид, че редът и условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма на ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Условия за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с чл. 71 от ЗДДС, съгласно който, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит, регистрираното по ЗДДС лице следва да е изпълнило едно от условията, посочени в т. 1 - 7 на същия член, свързано с документиране на съответната операция или притежаването на документ за същата, отговарящ на определени законови изисквания.
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
Чл. 72 от ЗДДС регламентира периодите, през които правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни, като въвежда преклузивен срок за упражняването му. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
Възможни са две хипотези, а именно:
1. При условие, че е приложима нормата на чл. 40, т. 1 от ЗДДС /освободена доставка във връзка с извършените от дружеството социални услуги по Закона за социалните услуги и разполагате с доказателства, удостоверяващи социалния характер на извършваната услуга/, за Вас не възниква право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
При условие, че дружеството е ползвало право на приспадане на данъчен кредит при строителството, същото следва да извърши корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79а от ЗДДС. На основание чл. 79а, ал. 1 от закона, за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението. Корекцията се определя по формулата регламентирана в чл. 79а, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ЗДДС, а именно:
ИРПДК = НДДС x 1/20 x (Кх - 1), където
ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на недвижимия имот;
НДДС - начислен ДДС при придобиване или изграждане на имота;
Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от:
- началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
- началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на изтичане на този срок.
2. Ако не е приложима нормата на чл. 40, т. 1 от ЗДДС, т.е. извършваните от Вас доставки на услуги са облагаеми, за получените стоки и услуги, ще възникне правото на приспадане на данъчен кредит при изпълнение на чл. 69 от ЗДДС и съблюдаване на условията по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, ако не са налице ограниченията по чл. 70 от ЗДДС.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...