Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2022 г. > № 94-00-111 от 15.07.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-111 от 15.07.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Публикувано на 02.12.2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Посочвате, че като физическо лице работите по трудови правоотношения на територията на Обединеното кралство Великобритания, като това ще продължи и за напред. Там е и постоянното Ви местоживеене. Искате да извършвате продажби на различни стоки, като същите могат да бъдат закупени и от Великобритания, и от Р България. Продажбите ще се извършват онлайн, като клиентите ще са лица от България. Плащанията ще получавате чрез услугата „Пощенски паричен превод“ и наложен платеж по куриерските служби. Нямате регистрация като едноличен търговец по Търговския закон (ТЗ).
Задавате следните въпроси:
1. Може ли да извършвате търговска дейност без регистрация по ТЗ?
2. Как заявявате дейност в Р България за целите на осигурителното законодателство?
3. Следва ли да регистрирате електронен магазин в Р България, при условие че не приемате плащания в брой и такива с дебитни и кредитни карти?
4. Как се формира основата за облагане? Какви разходи се признават, при условие че се извършва търговска дейност, но нямате регистрация по ТЗ?
Предвид неизчерпателната фактическа обстановка в запитването, изразявам следното принципно становище съгласно действащото законодателство:
По прилагане на данъчното законодателство:
На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи, както от източници в Р България, така и в чужбина. Чуждестранните лица са данъчно задължени за придобити доходи от източници в Р България.
Условията, регламентирани от ЗДДФЛ за определяне на едно лице като местно или чуждестранно, са уредени в чл. 4 от същия закон.
Местно физическо лице, без оглед на неговото гражданство, е лице:
което има постоянен адрес в България, или
което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период (в този случай лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването му надхвърли 183 дни), или
което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Центърът на жизнени интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.
Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ.
Видно от посоченото в запитването, Вие трайно пребивавате на територията на Обединеното кралство Великобритания и работите там. Следователно, следва да се определите като чуждестранно лице за данъчни цели.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗДДФЛ доходите, които произтичат от стопанска дейност чрез определена база на територията на Р България или от разпореждане с имуществото на такава определена база, са от източник в Р България.
Доходи от страната ще са и доходите от търговска дейност при формирано място на стопанска дейност на територията на България.
В пар. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ е дадено определение на „място на стопанска дейност“, което препраща към § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
„Място на стопанска дейност“ е:
а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;
б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от ТЗ;
в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.
В запитването сте посочил, че ще извършвате онлайн продажби. Не посочвате дали ще имате стопански/търговски обект на територията на страната (офис, склад и др.).
Извършването на електронна търговия се осъществява чрез продажби на стоки и услуги чрез интернет. Тя притежава някои специфики, които я отличават от традиционната търговия, като например – клиентът и доставчикът не се намират физически на едно и също място в момента на продажбата, обичайно продажбите се извършват чрез сключване на договор от разстояние.
При електронната търговия от значение за определяне на търговския обект, от където се осъществява дейността, не е мястото, където се намира технологията, която поддържа уебсайта, или мястото, на което уебсайтът е достъпен, а мястото, където търговецът извършва в значителна степен на постоянност икономическата си дейност. Тоест, както и при традиционната търговия, при електронната също има физическо място, от което задълженото лице управлява и извършва продажбите си. Това може да бъде както магазин, така и офис, склад, друго помещение или част от него, в което е създадена организация за управлението и реализацията на тази дейност от гледна точка на човешки и материални ресурси – например мястото, където се приемат заявки, обработват се поръчките, организира се транспорта, обработват се рекламации на клиенти и т.н.
В определени случаи, предвид специфична организация на дейността или с оглед съвременни бизнес или технологични решения, определянето като търговски обект на дадено физическо място би могло да бъде изключително трудно или невъзможно. В такава хипотеза, ако критериите за определяне на дадено физическо място като търговски обект са неприложими, следва да се приеме, че търговският обект е мястото, от което търговецът управлява дейността си (адресът на управление), срв. в този смисъл чл. 12 от ТЗ.  
Предвид това, при дистанционна продажба на стока, обичайно за търговски обект се счита физическото място, управлявано (стопанисвано) от доставчика, от което е извършена съответната продажба.
Ако Вие физически пребивавате във Великобритания и дейността по организация, спедиция и др. действия, свързани с онлайн продажбите, няма да се извършва на територията на страната и не формирате място на стопанска дейност по смисъла, даден в определението цитирано по-горе, реализираните от Вас доходи чрез онлайн продажби няма да са от източник в страната.
Предвид това, посочената от Вас дейност и реализираните доходи от нея излизат извън обхвата на материалните данъчни закони и други нормативни актове на Р България. За отчитане и деклариране на същите следва да прилагате законодателството на Обединено кралство Великобритания, както и по отношение необходимостта и условията за регистрация на електронен магазин.
Ако считате, че доходите са реализирани от източник в страната, съгласно дадените определения по-горе, следва да имате предвид чл. 26 от ЗДДФЛ.
Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.
По този ред се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец.
Данъчното третиране на разходите за дейността се извършва изцяло съгласно нормите на ЗКПО.
По прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.):
Електронен магазин съгласно определението, съдържащо се в §1, т. 87 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.
Съгласно чл. 45 от ЗЗП, договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
Същевременно следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин да подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
В посоченото Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006 г. изчерпателно е посочена информацията, която следва да подадат лицата, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин.
В този смисъл, лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не попада в обхвата на задължените по чл. 3 от наредбата лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006 г.
Предвид гореизложеното, от съществено значение дали електронен магазин следва да се регистрира в НАП е начинът на организиране на дейността и начините, чрез които клиентите заплащат за стоката, съответно следва ли да се издава фискален бон за извършената продажба.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18/2006 г.
По прилагане на осигурителното законодателство:
На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство напусна Европейския съюз (ЕС), като от същата дата влезе в сила Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС и Европейската общност за атомна енергия (Споразумение за оттеглянето). Влизането в сила на Споразумението постави началото на преходен период, който продължи до 31 декември 2020 г. и по време на който правото на Съюза се прилагаше по отношение на Обединеното кралство.
В чл. 30 от Дял III „Координация на системите за социална сигурност“ на споразумението се определят лицата, спрямо които продължават да се прилагат всички правила за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 987/2009).
Съгласно чл. 30, параграф 1, букви „а“ и „в“ от Споразумението за оттегляне, разпоредбите на Дял III се прилагат за граждани на Съюза, спрямо които се прилага законодателството на Обединеното кралство в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица, както и за граждани на Съюза, които пребивават в Обединеното кралство и спрямо които се прилага законодателството на държава членка в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.
Прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се гарантира дотогава, докато съответната ситуация се запазва непроменена или лицата продължават без прекъсване да са в ситуация, която обхваща едновременно Обединеното кралство и държава членка на ЕС (чл. 30, параграф 2 от Споразумението за оттегляне).
Съгласно разпоредбата на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 987/2009 във всички случаи, когато едно и също лице упражнява дейности в две или повече държави членки, то уведомява за това компетентната институция на държавата членка по пребиваване. Институцията на държавата членка по пребиваване незабавно определя законодателството, приложимо спрямо съответното лице като взема предвид разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и чл. 14 от Регламент (ЕО) № 987/2009.
В резултат от определяне на приложимото законодателство се определя и държавата членка, която е изцяло компетентна за социалната сигурност на лицето. Това е държавата, в която следва да се превеждат задължителните осигурителни вноски и по законодателството, на която се придобива право на обезщетения и помощи. При определяне на дължимите осигурителни вноски всички дейности и доходи на лицата, заети в две или повече държави членки, се считат за реализирани на територията на компетентната държава членка (чл. 13(5) от Регламент (ЕО) № 883/2004).
Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А1 - „Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя“, издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Документът се издава след подадено искане до компетентната институция (чл. 19(2) от Регламент (ЕО) № 987/2009). Формулярът удостоверява, че лицето е подчинено на законодателство на определена държава членка и същото е освободено от прилагане на законодателствата на съответните други държави членки.
От 1 януари 2021 г. търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство се уреждат от Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Европейската общност за атомна енергия от една страна и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (Споразумение за търговия и сътрудничество), публикувано в Официален вестник на ЕС на 31.12.2020 г.
В него се определят преференциални договорености в различни области. Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в Обединеното кралство, както и за граждани на Обединеното кралство, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, от 1 януари 2021 г.
Съгласно чл. Ch.SSC.1 от Четвърта позиция на Споразумението за търговия и сътрудничество, държавите членки и Обединеното кралство координират своите системи за социална сигурност в съответствие с Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност (Протокола), за да се гарантират социално осигурителните права на лицата, обхванати в тях. Протоколът е неразделна част от Споразумението за търговия и сътрудничество и се прилага за всички нововъзникнали от 01 януари 2021 г. случаи, засягащи държавите членки и Обединеното кралство.
На основание чл. SSC.10, параграф 1 от този протокол лицата, за които той се прилага, са подчинени на законодателството само на една държава, което се определя в съответствие с Дял II „Определяне на приложимото законодателство“ от същия Протокол.
В чл. SSC.12 от Протокола се съдържат правилата за определяне на приложимото законодателство по отношение на лицата, осъществяващи дейност в две или повече държави, една от които е ОК.
Чл. SSCI.75 от Приложение SSC-7 към Протокола предвижда, че за междинен период, който трябва да бъде съгласуван от Специализирания комитет за координация на социалната сигурност, всички формуляри и документи, издадени от компетентните институции във формата, използвана за прилагане на Регламенти (ЕО) №883/2004 и № 987/2009, са валидни и за целите на прилагането на Протокола и, когато е уместно, продължават да се използват за обмен на информация между компетентните институции.
Следователно, в случай че за Вас като гражданин на Съюза на основание горецитираните нормативни актове се прилага законодателството на Обединеното кралство, ако притежавате преносим документ, удостоверяващ приложимото осигурително законодателство, това е достатъчно условие, за да се удостовери това обстоятелство.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, възниква от деня на започване или възобновяване трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец („Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ – обр. ОКд-5) от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО определят вида на осигуряването си с декларация обр. ОКд-5, която се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Когато е подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването (чл. 1, ал. 3 и 4 от НООСЛБГРЧМЛ).
Следователно, при започване на трудова дейност, самоосигуряващото се лице следва да подаде декларация обр. ОКд-5 в 7-дневен срок от започването на дейността и да избере вид на осигуряване, независимо дали ще се осигурява за фондовете на държавното обществено осигуряване или не.
Важно е да се подчертае, че задължение да подават декларация обр. ОКд-5 имат само самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО и те са изрично посочени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от кодекса, а именно:
- лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ;
- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
С оглед гореизложеното, ако упражнявате дейност като търговец без регистрация в Търговския регистър и подлежите на облагане по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, за Вас ще възникне задължение за деклариране на данни по гореописания ред като самоосигуряващо се лице, тъй като ще попаднете в кръга на задължително осигурените лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове.
Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък „ЕИК“, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в случаите по глава втора „а“ (чл. 23, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ).
ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ е необходим при попълване на „Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице“ (обр. ОКд-5) при започване, прекъсване и възобновяване на дейността и за избор на вида на осигуряване.
При положение че за Вас бъде определено за приложимо британското осигурително законодателство, подадената от Вас като самоосигуряващо се лице декларация обр. ОКд-5 „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ ще показва от коя дата упражнявате дейност и избрания вид на осигуряване. При евентуална промяна на обстоятелствата, например прекъсване на дейността в Обединеното кралство, и извършване на дейност единствено на територията на България, Вие ще дължите осигурителни вноски в България според направения избор.
В случай че не попадате сред лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за Вас не възниква задължение за подаване на декларация обр. ОКд-5 по реда на НООСЛБГРЧМЛ.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...