Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗКПО > 2022 г. > № 2-356 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на на чл.189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 2-356 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на на чл.189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО

Публикувано на 02.12.2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Закупен е актив (машина), чиято функционалност и характеристики са подобрени в сравнение с тези на аналогичен притежаван от предприятието към момента на покупка. Впоследствие предприятието се е освободило чрез продажба или бракуване от притежавания преди това актив. Посочено е, че са спазени всички останали условия за преотстъпване на корпоративен данък.
Въпросите Ви, които касаят прилагането на чл.189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО са следните?
Доколко новозакупеният актив ще се счита за заместващ съществуващия, предвид подобрените му характеристики и производителност?
Колко време следва да работят успоредно съществуващият и новозакупеният актив, преди да можем да се освободим от съществуващия, независимо дали с продажба или с бракуване, за да се счита за приемливо, че разпоредбата на чл.189б, ал. 2, т. 8 е спазена, т.е. активите не заместват съществуващи?
Националната агенция за приходите (НАП) организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на своите функциите и правомощия. Част от запитването Ви е насочена към проучване становището на НАП относно данъчните ефекти във връзка с посочени различни хипотези и в този смисъл има характеристиките на искане за правна консултация, което е извън правомощията на НАП. Въз основа на гореизложеното Ви уведомявам, че изразявам само принципно становище по поставените въпроси. Възможно е факти и обстоятелства, които могат да бъдат уточнени единствено в рамките на производство по извършване на проверка или ревизия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да дават основание за данъчно третиране, различно от изложеното по-долу.
С разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО е определено, че не е допустимо активите, в които се инвестира преотстъпеният корпоративен данък да заместват съществуващи активи.
В закона не е дадено определение кога се счита, че даден актив замества съществуващ такъв, както и липсват критерии, по които да се извършва преценка.
В Регламент (ЕО) 1857 на Комисията от 15.12.2006 г. (отм.), в чл. 2, т. 17 е посочено, че „заместваща инвестиция” означава инвестиция, с която съществуваща сграда или машина или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25 % или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология.
В новия Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) 1857/2006, както и в Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони няма определение на понятието „заместваща инвестиция“. Независимо от липсата на конкретно определение при преценката на обстоятелството дали новозакупените активи заместват съществуващи такива, следва да се съобразят предвидените от чл. 14, § 3 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията цели на инвестициите. Те трябва да преследват най-малко една от следните цели:
а) подобряване на общата производителност и устойчивост на земеделското стопанство, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството;
б) подобряване на природната среда;
в) създаване и подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието, приспособяването и модернизирането на селското стопанство;
г) изпълнение на целите в областта на агроекологията и климата;
д) възстановяване на производствения потенциал, засегнат от природни бедствия или неблагоприятни климатични събития.
В ЗКПО при действието на схемата за преотстъпване на корпоративен данък до 2014 г., а след това е запазено условието новите активи, които се придобиват с преотстъпен данък, да не заместват съществуващи активи. Ето защо дефиницията на „заместваща инвестиция”, дадена в чл. 2, т. 17 от Регламент 1857 (ЕО)2006, би могла да се приеме за приложима за целите на чл. 189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО, като се има предвид, че по своето съдържание тя е абсолютно идентична с предходната т. 5, ал. 2, чл. 189б от ЗКПО (в сила от 08.03.2011 г. до 31.12.2014г.).
На основание изложеното, за да се определи дали даден актив (машина) се явява заместващ актив на съществуващ такъв, следва да се направи обстоен анализ и да се отговори на въпроса какво е увеличението на производствения капацитет на предприятието спрямо този, който е бил реализиран при използването на предходния актив.
Считам, че предприятието следва да направи анализ, като се ползват експертни познания и техническите характеристика на активите относно преценката дали е налице фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология или увеличение на производствения капацитет за постигането на целите на Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията. В този смисъл смятам, че момента и начина на освобождаване от притежавания преди това актив няма отношение за постигане посочените по-горе цели.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Варна: (п) (не се чете)

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...