Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Осигуряване > Писма и указания > 2023 г. > № М-24-37-49 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в областта на социалната сигурност при осъществявана на трудова дейност на територията на Гърция
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-37-49 от 29.12.2022 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в областта на социалната сигурност при осъществявана на трудова дейност на територията на Гърция

Публикувано на 23.05.2023

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Във Ваше писмо с вх. №………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка:
…… – българска гражданка, с постоянен адрес в България, която живее в Гърция със семейството си (повече от 183 дни през годината) е управител на българско дружество, което считано от м. 11.2022 г. възобновява дейност.
Г-жа ….. ще осъществява трудова дейност в качеството си на управител на българското дружество дистанционно от Гърция и ще получава възнаграждение за тази си дейност.
Поставени са следните въпроси по отношение на социалното и здравно осигуряване на лицето:
Здравноосигурителни вноски следва ли да НЕ се внасят, поради това, че лицето е чуждестранно лице, т. е. пребивава постоянно в друга държава?
Осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване следва ли да се внасят в качеството на управител?
По отношение на лицата, граждани на държави – членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на Европейския съюз, се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009).
Въпреки че в случая няма пресичане на граници в следствие на трудовата дейност на лицето, има специфична хипотеза на трансгранична ситуация, предопределена от факта, че дружеството, което лицето управлява, е установено на територията на България. С оглед на това лицето попада в персоналния обхват на Регламент (ЕО) №883/2004.
Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство, се съдържат в Дял II на Регламент (ЕО) №883/2004. Тези правила имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство на държавите членки по отношение на това къде трябва да бъде осигурено едно лице.
Съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) №883/2004 лицата, за които се прилага регламентът, са подчинени на законодателството само на една държава членка.
Основното правило при определяне на приложимото право в сферата на социалната сигурност е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата членка, на чиято територия полагат труда си (основание член 11, параграф 3, точка „а“ от Регламент (ЕО) 883/2004).
Важно е да се подчертае, че за целите на определяне на приложимото спрямо лицето законодателство следва да се вземат под внимание всички осъществявани от него дейности през съответния период.
Настоящото становище разглежда положението на лицето като осъществяващо единствено трудова дейност в качеството си на управител на българско дружество на територията на Гърция.
С оглед на това и при условие че трудът се полага единствено на територията на Гърция, лицето попада в обхвата на разпоредбата на член 11, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕО) №883/2004 и спрямо него ще се прилага осигурителното законодателство на Гърция.
При това положение работодателите/осигурителите са длъжни да превеждат задължителните осигурителни вноски в съответствие с националното законодателство на компетентната държава членка, което е приложимо за лицето, независимо дали предприятието е регистрирано в тази държава членка (основание член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) №987/2009).
Обръщам Ви внимание, че националното законодателство на компетентната държава членка се прилага в неговата цялост с всички произтичащи задължения, които освен превеждане на осигурителни вноски могат да включват задължителни регистрации, подаване на данни за лицата и други задължения в зависимост от спецификата на въпросното законодателство.
Г-жа ….. и българското дружество, което управлява, следва да се информират относно задълженията си по силата на гръцкото законодателство.
Въз основа на казаното до тук, за лицето българските правни норми в областта на социалната сигурност са неприложими и съответно не възникват задължения за осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО).
В допълнение към горното и по отношение на първия Ви въпрос, следва да се вземе под внимание разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО, според която не са задължително осигурени в Национална здравноосигурителна каса лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.
Необходимо е да се има предвид, че изразеното становище е принципно тълкуване на относимите правни норми, като е възможно факти и обстоятелства, които не са описани в запитването Ви, да дават основание за становище, различно от изложеното.

   Зам. изпълнителен директор на НАП: (Георги Арнаудов)

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...