По тематика > Търговско и облигационно право > Въпроси, отговори и коментари > 2012 г. > Прилагането на ЗОПБ и внасяне по платежна сметка
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прилагането на ЗОПБ и внасяне по платежна сметка

Публикувано на 15.01.2013

Отговаря Ясен КОВАЧЕВ - адвокат

    Физическо лице дава заем на ЕООД. Физическото лице е собственик и управител на дружеството. Следва ли плащанията по даването и връщането на този заем да се извършват само от банкова сметка към банкова сметка, или е възможно вноските по заема и връщането им да се извършват чрез вносни бележки от/на физическото лице в/от банкова сметка на фирмата, ако общата сума по заема надхвърля 15 000 лв.?

  

   При всички положения, когато сумата по сделката надхвърля 15 000 лв., следва да се приложи чл. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). След като текстът му гласи, че “плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка” е ясно, че описаното във въпроса плащане “от банкова сметка към банкова сметка” (т.е. плащане чрез превод) е само една от алтернативите за извършването на плащанията по заема. Тъй като ЗОПБ не съдържа определение на понятието “внасяне по платежна сметка”, следва да се използват дефинициите, дадени в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

   Съгласно § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗПУПС “платежна сметка” е сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги, използвана за изпълнението на платежни операции. Такива сметки могат да имат както заемодателят, така и заемателят. “Платежна операция” е действие, предприето от платеца или от получателя по внасяне, прехвърляне или теглене на средства независимо от основното правоотношение между платеца и получателя (§ 1, т. 17 ДР ЗПУПС). Когато липсва платежна сметка, платецът е физическо или юридическо лице, което дава платежно нареждане (§ 1, т. 20, предл. 2 ДР ЗПУПС). “Получател” е физическо или юридическо лице, определено като краен получател на средства, които са предмет на платежна операция (§ 1, т. 22 ДР ЗПУПС). Под “средства” по смисъла на ЗПУПС се разбират банкноти и монети (§ 1, т. 30, предл. 1 ЗПУПС), т.е. пари в брой. В кръга на платежните услуги са и тези, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка (чл. 4, т. 1 ЗПУПС). Ето защо изразът “внасяне по платежна сметка” в чл. 3, ал. 1 ЗОПБ не може да означава друго освен извършването на платежна услуга по смисъла на чл. 4, т. 1 ЗПУПС, при която платецът внася пари в брой по платежната сметка на получателя.

   Съгласно чл. 6, ал. 7, предл. 1 от Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (издадена на основание чл. 48, ал. 3 и § 10 ЗПУПС) подуправителят, ръководещ управление “Банково” на БНБ, определя с указание, публикувано на интернет страницата на БНБ, примерни формуляри-образци и минималните изисквания за попълване на вносна бележка за внасяне на пари в брой по банкова сметка. С Указание изх. № 03 - 2009 на БНБ относно съставяне на платежни документи се регламентират съдържанието и начинът на съставяне на документи, използвани за иницииране на платежни операции при внасяне на пари в брой, включително вносна бележка, като е утвърден и образец (Приложение № 1 към посоченото указание).

   Внасянето на пари в наличност по платежна сметка осъществява целите на режима на ЗОПБ, посочени в мотивите на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, внесен от Министерския съвет в Народното събрание със сигнатура 002-01-79/16.09.2010 г. и впоследствие приет от парламента. В тези мотиви се изтъква “съществуването на постоянен паричен поток, който не се отразява в първични счетоводни документи”. В разглежданите случаи в съответната банка винаги се извършват съответните записи и се съставят документи, в това число и електронни, т.е. тази част от “паричния поток” по смисъла на посочените мотиви е установима. Въпреки изключително усложнените дефиниции в действащото законодателство дори чисто житейски е ясно, че внасянето на пари в брой по платежна сметка в банка изключва отклоняването от установяване, съответно плащане на публични задължения или внасянето на големи суми пари без ясен произход.

   Ето защо отговорът на поставения въпрос следва да бъде положителен - внасянето на пари в брой по платежни сметки на заемателя, съответно заемодателя при изпълнението на договора за заем, извършвано чрез вносни бележки, представлява плащане при условията на чл. 3 ЗОПБ.