По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2013 г. > Предизвестие за прекратяване на трудов договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

Публикувано на 01.11.2013

Отговаря Гошо Мушкаров – д-р по икономика

    Въпрос: Служител е предизвестен, че на 30 април ще бъде съкратен по чл. 328, т. 2 (съкращаване на длъжността), по силата на това би следвало да му бъде прекратен договорът от 1 май. Междувременно служителят уведомява, че му се налага влизане в болница за операция на 9 май. Може ли и по какъв начин предизвестието, което му е връчено, да бъде удължено и договорът да се прекрати в първия ден, в който му изтекат болничните? Това по някакъв начин променя ли процедурата и размера на сумите, дължими от фирмата по време на и след предизвестието?

  

   Отговор: Предизвестието за прекратяване на трудовия договор предизвиква действие от момента, в който е връчено на другата страна (в случая - служителя). От този момент договорът може да бъде прекратен с изтичането на срока на предизвестието. Но може да бъде прекратен и преди да изтече предизвестието, като страната, по чиято инициатива не се спазва предизвестието, дължи на другата страна обезщетение по чл. 220 от КТ в размер на брутната заплата за срока на неотработеното предизвестие.

   Веднъж отправено и получено, предизвестието може да бъде оттеглено само по взаимно писмено съгласие на страните. Оттеглянето му оставя трудовото правоотношение във вида преди отправяне на предизвестието. За да бъде прекратен по-късно трудовият договор на същото основание, трябва да бъде отправено ново предизвестие в сроковете по чл. 326 от КТ. Тези срокове текат от момента на получаването на новото предизвестие и в това време работодателят дължи на работника или служителя уговореното трудово възнаграждение. Времето се зачита за трудов стаж и за осигурителен стаж. За този стаж съответно се увеличава полагащият се платен годишен отпуск и съответно - размерът на обезщетението за неизползвания отпуск, дължимо на основание чл. 224, ал. 1 от КТ.

   С изтичането на срока на връченото предизвестие трудовият договор се прекратява, с което отпада правото на всички видове отпуски, включително на отпуск поради временна неработоспособност. Когато в периода, през който лицето получава от ДОО обезщетение за временна неработоспособност, трудовото правоотношение бъде прекратено, с това се прекратява и осигуряването на лицето по Кодекса за социално осигуряване. След уволнението паричното обезщетение продължава да се изплаща на осигурения за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни (чл. 42, ал. 2 от КСО).

   Такава е правната уредба по КТ и по КСО. Как да се процедира в конкретния случай е въпрос на взаимна преценка и постигнато писмено съгласие между работодателя и служителя.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!