По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ДОПК > 2013 г. > Връчване на съобщения по реда на ДОПК
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Връчване на съобщения по реда на ДОПК

Публикувано на 03.01.2014

Галина НИКОЛОВА - юрист

    На първо място е необходимо да се спомене, че всяко връчване на документ, издаден по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се връчва по реда на и в сроковете, посочени в глава шеста “Съобщения” на ДОПК. По този ред се връчват всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност, за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания. В настоящия материал ще бъдат разгледани двата основни начина на връчване на документи, а именно: 1. връчване на съобщение от органите по приходите или от друго лице (връчител) и 2. връчване чрез прилагане към досието.

   Връчването на съобщение от органите по приходите или от друго лице (връчител) се извършва по следния ред:

   Връчването на съобщенията в административното производство се извършва на адреса за кореспонденция на субекта. Връчването се извършва от органа по приходите или от друг служител (връчител). Това изискване се регламентира изрично в чл. 29, ал. 1 и 2 от ДОПК. Съгласно чл. 28 от ДОПК адресът за кореспонденция е:

   1. Постоянният адрес - за физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, а за регистрираните в регистър БУЛСТАТ лица - освен ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция.

   2. Адресът на управление - за местните юридически лица, регистрираните търговски представителства и клоновете на чуждестранни лица, освен ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция.

   3. Адресът по мястото на извършване на дейността или управлението, ако не е налице адрес по т. 2 - за чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност или определена база; когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност чрез повече от едно място на стопанска дейност в страната - адресът за кореспонденция е адресът по мястото на извършване на дейността на първото възникнало място на стопанска дейност или определена база.

   4. Адресът на първия придобит недвижим имот - за чуждестранни лица, придобили недвижим имот на територията на страната и непопадащи в обхвата на т. 1, 2, 3 и 5.

   5. Адресът на управление за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси; когато в договора не е посочен адрес на управление, адресът за кореспонденция е постоянният адрес, съответно адресът на управление на първия посочен в договора съдружник; когато не е представен договор, адресът за кореспонденция е постоянният адрес, съответно адресът на управление на съдружника, спрямо когото е извършено първото процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски.

   Връчване на съобщения може да стане и чрез технически средства или други органи. Така например съобщенията могат да се връчват чрез изпращане на писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, в която се вписва извършеното действие. Съобщението, изпратено по пощата с обратна разписка, се смята за връчено на датата, на която обратната разписка е подписана от някое от лицата по чл. 29, ал. 6, 7 и 8 от ДОПК.

   Съобщенията могат да се връчват чрез изпращане по телефакс или с електронно съобщение при използване на универсален електронен подпис на органа по приходите. Съобщението по телефакс се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило, както и от потвърждението за получаване. Електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация. Съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на записа в информационната система.

   Всяко лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения.

   Връчването може да стане чрез общината или кметството, ако в населеното място, където трябва да се извърши, няма орган по приходите, съответно връчител.

   В случаите на започнало производство по този кодекс, за което лицето е редовно уведомено, то е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган по приходите в тридневен срок от предприемане на действия за промяна на адреса си за кореспонденция. В противен случай всички актове и документи в това производство се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени.

   При отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция законните представители на юридическите лица и едноличните търговци упълномощават лице, на което да се връчват съобщенията и другите актове.

   Физически лица, спрямо които е започнало производство, за което са уведомени, и които пребивават повече от 30 последователни дни в чужбина, са длъжни да посочат лице на територията на страната, което да ги представлява пред органите по приходите и на което да се връчват съобщенията и другите актове.

   Съобщенията се връчват на лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения. Освен на изброените лица съобщение на физическо лице, включително едноличен търговец, може да се връчи и на пълнолетен член на домакинството му, както и на пълнолетно лице, което има същия постоянен адрес, ако се съгласи да го приеме със задължението да го предаде. Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението. Лицето, което връчва съобщението, удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и имената и длъжностното си качество.

   Съобщенията на физическите лица могат да се връчват и по месторабота лично или чрез лицето, определено да приема съобщенията на работодателя, ако се съгласи да го приеме със задължение да го предаде. Връчването на съобщението на физическо лице по местоработата му се удостоверява с подпис на лицето или на друго лице, определено да получава съобщенията на работодателя.

   Съобщението може да се връчи и на всяко друго място, когато се получава лично от лицето или от негов представител.

   Длъжностното лице, извършило връчването, е длъжно да върне своевременно разписката, която се прилага към преписката.

   По-нататък в настоящия материал ще разгледаме връчването на съобщения по реда на ДОПК чрез прилагане към досието.

   В чл. 32 от ДОПК са посочени редът и начинът на връчване чрез прилагане към досието. То се извършва в случаите, когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция след най-малко две посещения през 7 дни. Тези обстоятелства се удостоверяват с протокол за всяко посещение на адреса за кореспонденция. Изключение от това правило е налице, когато са налице безспорни доказателства, че адресът за кореспонденция по чл. 28 от ДОПК е несъществуващ.

   Съобщението за връчването се поставя на определено за целта място в териториалната дирекция. Публикува се и в интернет. Заедно с поставяне на съобщението органът по приходите изпраща и писмо с обратна разписка, както и електронно съобщение, в случай че лицето е посочило електронен адрес.

   В случай че лицето не се яви до изтичането на 14-дневен срок от поставянето на съобщението, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен.

   Датите на поставяне и сваляне на съобщението се отбелязват от органа по приходите върху самото съобщение.

   При наличието на някои по-особени случаи е важно да се знае, че съобщенията се връчват чрез:

   1. Администрацията на съответните учреждения - на лишено от свобода и на задържано под стража лице.

   2. Командира на съответното поделение - на военнослужещ на наборна военна служба.

   На пребиваващ в страната чужденец, извън случаите по чл. 28 от ДОПК, съобщението се връчва на адреса, заявен в службите за административен контрол на чужденците.

   Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа на връчителя, съответно на органа по приходите и поне на един свидетел, който не е служител на администрацията, като се отбелязват трите имена и адресът му и се прави бележка за това в разписката. Когато връчването се извършва чрез общината, кметството или лицензиран пощенски оператор, съответният служител удостоверява с подписа си направения отказ. В тези случаи съобщението се смята за връчено на датата на отказа.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!