По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2013 г. > Трудови договори при смърт на собственика на ЕТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Трудови договори при смърт на собственика на ЕТ

Публикувано на 10.12.2013

Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика

    Въпрос: Починал е собственик на ЕТ. Един от наследниците иска да продължи дейността на фирмата, без да бъде прекъсвана. Какво се прави в този промеждутък - от смъртта на собственика до вписването на обстоятелството в търговския регистър - освобождават ли се работниците, продължава ли да работи фирмата и как закупува стока и отчита приходите?

   Отговор: При смърт на физическото лице – едноличен търговец, се открива наследство, включващо както личното му имущество, така и предприятието. Наследяването на предприятие на ЕТ няма специална уредба в българското законодателство и тъй като се намира в патримониума на физическото лице – наследодател, то следва да бъде включено в наследствената маса като част от личното имущество на физическото лице и за него да се приложат разпоредбите на Закона за наследството.

   Наследството се открива в момента на смъртта, придобива се с приемането му, а приемането произвежда действие от откриването на наследството. Наследството може да се приеме с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, като в този случай приемането се вписва в особена за това книга. Приемане има и когато наследниците извършат действия, които предполагат тяхното намерение да приемат наследството.

   До приемането на наследството лицето, което има право да наследява, може да управлява наследствените имущества и да упражнява владелчески искове за запазването им.

   Съгласно чл. 123, т. 6 от КТ трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него. От деня на смъртта на едноличния търговец, когато се открива наследството, неговото предприятие се поема от наследник, който желае да продължи търговската дейност на наследодателя и е извършил недвусмислени действия в тази насока. В този случай работодател на заварените работници и служители се явява новият собственик - наследникът, който поема предприятието. На основание чл. 123, т. 6 от КТ трудовото правоотношение с наетите лица се запазва.

   Правата и задълженията, произтичащи от трудовите правоотношения с работниците и служителите към датата на промяната (датата на смъртта), се прехвърлят на новия работодател (чл. 123, ал. 2 от КТ), но едва след вписване на обстоятелството по прехвърляне на предприятието по чл. 60, ал. 2 от ТЗ в търговския регистър този факт има действие по отношение на трети лица. Следователно, макар за този междинен период наследникът, поел предприятието на починалия търговец, да се счита за работодател спрямо заварените работници, той може да удостовери това си качество пред администрацията на НАП именно с издаденото му от Агенцията за вписванията удостоверение за вписването в търговския регистър на извършеното прехвърляне.

   С вписаните промени относно регистрираните обстоятелства за едноличния търговец – „приемане на предприятието заедно с фирмата на ЕТ като съвкупност от права и задължения и фактически отношения на едноличния търговец“, се регистрира и смяната на собственика на предприятието и поемане от същия на задълженията към заварените работници и служители.

   Пререгистрацията на трудовите правоотношения с работниците и служителите във фирмата на правоприемника се извършва чрез изпращане на уведомление съгласно приложение № 5 към Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Уведомлението се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател. Не се изпраща уведомление, когато при направената промяна съответният идентификатор се запазва.

   Повече разяснения по поставения въпрос се съдържат в писмо на Министерството на финансите - отговор на запитване вх. № 96-00-208 от 28.03.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!