По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2013 г. > Приспадане и възстановяване на ДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Приспадане и възстановяване на ДДС

Публикувано на 17.01.2014

Калина Златанова – данъчен консултант

    В бр. 10/2013 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Калина Златанова – данъчен консултант разглежда следния казус: За данъчен период януари 2013 г. като резултат за периода е налице данък за възстановяване в размер на 50 000 лв., за февруари резултатът за периода също е данък за възстановяване в размер на 14 000 лв., а за март резултатът е данък за внасяне в размер на 61 000 лв.

   В подадената справка-декларация за март в клетка 80 от декларацията като данък за възстановяване е посочена сума в размер на 3000 лв.

   При проверка от страна на НАП е отказано да бъде възстановен декларираният данък в клетка 80 от справката-декларация.

   Правилно ли е отказано възстановяването на този данък?

   От посочените във въпроса данни е видно, че данъкът за възстановяване за януари е приспаднат изцяло в рамките на процедурата по приспадане с дължимия за внасяне за март данък, т.е. процедурата по приспадане, открита по отношение на данъка за възстановяване за януари, е приключила, поради което към него не следва да прибавя деклариранияj за възстановяване данък за февруари.

   По отношение на декларирания за възстановяване данък за февруари съгласно чл. 92, ал. 1, т. 6 ЗДДС започват да текат нови два поредни данъчни периода на приспадане. От този данък за възстановяване подлежи на приспадане неприспаднатата част в размер на 11 000 лв. от данъка за внасяне за март.

   В зависимост от отчетения резултат за април ще е налице или не право на възстановяване на данъка.

   Така например, ако за април бъде деклариран данък за възстановяване, то неговият размер ведно с неприспаднатата част от данъка за февруари ще подлежи на прихващане или възстановяване съгласно чл. 92, ал. 1, т. 5 ЗДДС.

   Ако обаче за април бъде деклариран данък за внасяне в по-голям размер от неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване за февруари, то превишението подлежи на внасяне в срока по чл. 89, ал. 1 ЗДДС - срока за подаване на справката-декларация за този период.

   Предвид казаното по-горе следва, че правилно от страна на органите по приходите е издаден отказ за възстановяване или прихващане на сумата от 3000 лв.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!