По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2013 г. > Нов ред за подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6 в НАП от 1 януари 2014 г.
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Нов ред за подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6 в НАП от 1 януари 2014 г.

Публикувано на 18.02.2014

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    От 1 януари 2014 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, които са публикувани в ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г.
Съгласно промените в чл. 2, ал. 4 от наредбата всяко от декларираните месечни задължения с Декларация обр. 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд “ГВРС” от подадените декларация/и образец № 1. С това задължително изискване се цели да се постигне равнение на декларираните данни за осигурените лица и декларираните задължения за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд “ГВРС” и за данъка по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. С алинея 5 е уточнено, че това равнение не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд “ГВРС”, установени от органите по приходите по реда на ДОПК. Няма да се приемат данни от декларация или декларации образец № 1, когато едновременно не се подава Декларация образец № 6 или когато има несъответствие между декларираните задължения и подадените данни за лицата. Съпоставките ще намалят възможността за подаване на данни за осигурени лица, когато осигурителят не е декларирал коректно осигурителните си задължения. Така се създава връзка между декларираните от осигурителя задължения и размера на осигурителния доход.
Запазва се срокът по чл. 3, ал. 1 за подаване на Декларация образец № 1 в съответната компетентна териториална дирекция на НАП (до 25-о число).
За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подава Декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно Декларация образец № 1 за всяка календарна година, в случай че са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. “12. Вид осигурен” се вписва код 22. Декларацията се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари (чл. 4, ал. 1 от наредбата).
При започване или възобновяване на трудова дейност Декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, а тези, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларациите само по електронен път.
Декларация обр. № 6 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски.
Съгласно чл. 3, ал. 3 от наредбата Декларация образец № 6 се подава:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд “ГВРС” и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срока за подаване на Декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ - едновременно с подаване на Декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
2. от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и за задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;
3. от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (съпрузи, които се осигуряват за своя сметка) - еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година;
4. от работодателите по основното трудово правоотношение за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ - в срок до 25 февруари на следващата година.
Декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Работодатели, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
В ал. 10 на чл. 3 от наредбата е регламентирано, че в случаите, при които лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО, са осигурени за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили в същия месец възнаграждение за работа без трудово правоотношение, за доходите за работата без трудово правоотношение не се не подава Декларация обр. № 1. Това е така, защото тези доходи са над размера на максималния осигурителен доход и не са обхванати от разпоредбите на чл. 9, ал. 8 от КСО (т.е. в тези случаи 4 години не се признават за 5 години осигурителен стаж). А по отношение на данъка, който се дължи върху доходите за работа без трудово правоотношение, той не се декларира в Декларация обр. № 1.
Съгласно чл. 4, ал. 1 самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно Декларация образец № 1 за всяка календарна година, в случай че са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. “12. Вид осигурен” се вписва код 22.
Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от 1 януари. При започване или възобновяване на трудова дейност Декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
Съгласно чл. 4, ал. 6 самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд “Пенсии”, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно Декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. “12. Вид осигурен” се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”. Не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на ал. 1 и 6.
От 1 януари 2014 г. са отменени текстовете на чл. 4, ал. 8 и ал. 9, които гласяха:
“При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал. 6 подават Декларация образец № 1 с код за корекция до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните” (ал. 8) и
“При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност Декларация образец № 1 за лицата по ал. 1 и 6 се подава с код “Корекция” и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните” (ал. 9).
Създаден е нов член 6а, в който са уредени случаите, при които може да се коригира или заличава подадена вече информация.
Съгласно промените в чл. 8 от наредбата няма да се приемат декларация/и образец № 1 и образец № 6, когато няма равнение на данните в декларациите.
Създаден е нов § 2а в допълнителните разпоредби, който разяснява как да се равняват данните от различните полета, попълнени в декларациите образец № 1, и данните, декларирани в полетата на Декларация образец № 6.
Закръгляването на данните се извършва, както следва: Задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “ГВРС” се изчисляват до втория знак след десетичната запетая за всяко осигурено лице поотделно, като закръгляването им се извършва по следния начин:
1. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
2. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.
За изпълнение на равенството по чл. 2, ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски от всяка Декларация образец № 1 се сумират по вида на задълженията, така както са декларирани в Декларация образец № 6 за: ДОО, УПФ, ДЗПО в универсален пенсионен фонд, ДЗПО в професионален пенсионен фонд, здравно осигуряване, фонд “ГВРС”.
Декларациите по чл. 6, ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с променена бланка на протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето.
С § 12 са променени указанията за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”, отнасящи се до подаване на данни с Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква “К” - когато се намалява размерът на декларираните задължения. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
С § 17 от ПЗР е регламентирано: член 2, ал. 4 и 5, чл. 3, ал. 3, т. 1, ал. 7 и 10, чл. 6а, ал. 10, 12, 13 и 14 и чл. 8, ал. 2 се прилагат, когато се подават данни, отнасящи се за период след 31 декември 2013 г.
С § 18 от ПЗР е уточнено, че Декларация образец № 6, отнасяща се за месеци преди януари 2014 г., се подава в срока за подаване на Декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.