По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2013 г. > Покупка на материали от държава-членка на ЕС за друга държава членка
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Покупка на материали от държава-членка на ЕС за друга държава членка

Публикувано на 18.02.2014

Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант

    Въпрос: При покупка на материали от държава членка А българско дружество ги използва за тестове в друга държава членка В, възможно ли е транспортиране директно от А до В, без да влизат материалите в България? Какви документи са нужни и как се отразява това в дневника на покупките?

   Отговор: В случая дружеството закупува материали от една държава членка под своя идентификационен номер, при което за него възниква вътреобщностно придобиване на основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС. Това означава, че в случая доставчикът им няма да му начисли за материалите ДДС, те не е необходимо да влизат в България, но дружеството следва да си самоначисли за тях ДДС с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Данните от протокола се отразяват в дневника за покупките в колона, съответстваща на бъдещото използване на материалите, т.е. за да се отговори еднoзначно на въпроса относно това как точно следва да се регистрира доставката на материалите, е необходимо да се знае дали с тях ще се извършва следваща облагаема доставка или не.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...