Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2014 г. > Отчитане ДДС на бракувани хранителни стоки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане ДДС на бракувани хранителни стоки

Публикувано на 14.03.2014

Мая Жотева, данъчен консултант

    В бр. 12/2013 г. на сп. "Счетоводство плюс", Мая Жотева, данъчен консултант разисква следния казус:
Дружество търгуващо с хранителни стоки бракува периодично тези с изтекъл срок на годност. Как да отчетем ДДС на бракуваната стока
В § 1, т. 34 от ДР на Закона за храните се съдържа легална дефиниция на понятието „негодна храна за консумация от човека”, като се включва и такава с „изтекъл срок на трайност”.
Предвид гореизложеното, за да е приложима хипотезата на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, следва да са изпълнени две предпоставки:
- да съществува документално доказана връзка между бракуваното количество и определена партида стоки. Изпълнението на това условие се установява, като в протоколите за брак се посочи конкретната партида, подлежаща на бракуване, и същевременно, водената от лицето счетоводна отчетност дава възможност за контрол на изписването на материалните запаси по партида;
- бракът на стоките да е в резултат на изтичане срока на годност, определен съгласно изискванията на нормативен акт.
В ЗДДС, Закона за счетоводството и относимите счетоводни стандарти липсва легална дефиниция на понятието „брак". Независимо от липсата на такава легална дефиниция същото понятие е намерило място в практиката и е признато от закона за юридически факт предвид текста на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС.
Съгласно общоприетата практика към бракуване се пристъпва, когато активът е негоден за използване поради физическото му изхабяване или повреда, или когато е морално остарял и не е възможно да бъде използван или продаден. В резултат на посочените причини, активите стават негодни за използване, поради което подлежат на бракуване. Бракуваните материални активи могат да бъдат ликвидирани (физически унищожени), продадени, преотстъпени за ползване и ДР-
Видно от текста на разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС приложението на същата е обвързано с обстоятелството за наличие на основание за бракуване.
Нормата на чл. 80, ал. 2, т. 6 от ЗДДС ще намери приложение в случаите, когато с основание (наличие на обективни причини) е бракуван даден амортизируем дълготраен материален актив по смисъла на Закона за счетоводството и балансовата стойност на този актив е по-ниска от 10 на сто от отчетната.
В разпоредбите на ЗДДС липсва легално определение на понятията „балансова” и„отчетна” стойност. Такива определения съществуват в СС 4 Отчитане на амортизациите. За целите на данъчното облагане в разпоредбите на ЗКПО са определени годишни данъчни амортизационни норми в зависимост от категорията на съответния актив, като същите не могат да превишават определените размери. Следователно при определяне на съотношението между балансова и отчетна стойност на даден дълготраен материален актив, визирано в разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 6 от ЗДДС, следва да се използва съответната годишна амортизационна норма за този актив, определена от предприятието.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...