Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2014 г. > Промени в КТ и КСО, свързани с осиновяването
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Промени в КТ и КСО, свързани с осиновяването

Публикувано на 14.03.2014

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

    От 1 януари 2014 г. са в сила промени в КТ и в КСО, касаещи осиновяването.
В ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., е публикуван Закон за допълнение на КТ. Създаден е нов член 164б, с който се урежда отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Действащото до края на 2013 г. законодателство не предвижда ползването на майчинство за осиновено дете след 2-годишната му възраст. Това означаваше, че осиновителите трябваше да дадат детето веднага на детска градина, с което се усложняваше процесът на адаптация към семейната среда. Законодателят беше пропуснал да разгледа в дълбочина и цялост проблема с осиновените деца, което създаде предпоставка за неравнопоставеност между биологичните родители и осиновителите. Промените целят да стимулират процесите по осиновяванията и ще имат добър обществен и социален резонанс.
Съгласно чл. 164б, ал. 1 от КТ работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
Отпускът със съгласието на осиновителката може да се ползва и от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
За времето, през което осиновителят ползва отпуска за осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, отпускът на осиновителката се прекъсва.
Съгласно чл. 164б, ал. 4 право на отпуск има и осиновителят, когато сам е осиновил детето, при условията и в размерите, определени за осиновителката, т.е. при условията на пълно осиновяване и за период от 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не-по-късно от навършване на 5-годишна възраст.
Отпускът не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
През време на отпуска по чл. 164б от КТ на осиновителката (осиновителя) се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в КСО. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов и осигурителен стаж.
В същия ДВ, бр. 104 от 3.12.3013 г., са направени промени и в КСО, които уреждат условията, при които се изплащат паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване на осиновителите. Създаден е нов член 53а: “Обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст”.
Съгласно чл. 53а от КСО осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск и ползва отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, има право на обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49 за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
Паричното обезщетение не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск, имат право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст в сроковете и при условията по ал. 1 и 2.
Промените в КТ и КСО уреждат осиновяването и на дете от 2- до 5-годишна възраст и изплащане на обезщетение при осиновяване, ако са спазени следните условия:
1. Осиновяването да е пълно.
2. Отпускът е за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
3. Правото е на работничката или служителката или на осиновителя, ако сам е осиновил детето.
4. Осиновителят след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване може да ползва отпуска, но не по-късно от навършване на 5-годишната възраст на детето и със съгласието на осиновителката, но нейният отпуск се прекъсва.
5. Осиновителите имат право на парично обезщетение за срок от 365 дни, ако имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за риска “Общо заболяване и майчинство” и имат разрешен отпуск по чл. 164б от КТ.
6. С правата на работниците (работничките) и служителите (служителките) се ползват и самоосигуряващите се лица, ако отговарят на същите условия - най-малко 12 месеца да са осигурени за риска “Общо заболяване и майчинство”.
7. Отпускът не се ползва и парично обезщетение не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...