Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2014 г. > Авансов данък за наем на местно физическо лице за четвъртото тримесечие
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Авансов данък за наем на местно физическо лице за четвъртото тримесечие

Публикувано на 14.03.2014

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

    В бр. 12/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант разисква следния казус:
Изплащаме доходи от наем на местно физическо лице в края на всеки месец за ползване на офис. Удържахме авансов данък и за октомври 2013 г. Действително ли не следва да удържаме и внасяме авансов данък за четвъртото тримесечие на тази година върху доходите от наем на това лице? Ако сме допуснали грешка и сме удържали данъка, как да я коригираме?
Внасянето, удържането и декларирането на авансовия данък върху доходи от наем, изплащани от предприятие на местно физическо лице, се подчинява на определени законови правила. Те не предвиждат удържането и като следствие - декларирането на авансов данък от предприятието - платец за доходите от наем, изплатени на местно физическото лице през четвъртото тримесечие на 2013 г. (съгласно чл. 65, ал. 12 и чл. 56 ЗДДФЛ).
Така че ако удържите авансов данък като предприятие -платец на доходи, ще формирате некоректно данъчно задължение и съответно ще попълните неправилно декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ (образец 4001).
Вследствие на това в данъчната сметка ще се появи недължимо внесен данък, който може да отиде за покриване на стари задължения, ако предприятието има такива.
Съветът на приходната администрация в този случай е парите да бъдат върнати на физическото лице, а сметките за изплатени суми и служебните бележки към тях да бъдат преиздадени.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...