По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2014 г. > Данъчно третиране по ЗДДС на дейност на ЮЛНЦ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране по ЗДДС на дейност на ЮЛНЦ

Публикувано на 22.04.2014

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт

    Сдружението ни, което е юридическо лице с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС, ще извършва продажби на коледни играчки на новогодишен базар. Получените средства ще се използват за целите на сдружението. Какви са последствията от тази дейност по ЗДДС?

   Данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейността е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира и дейността на юридическите лица, когато се извършва по занятие, системно и е източник на постоянен, регулярен доход. Системността в аспект на независимата икономическа дейност следва да бъде разглеждана с оглед наличието на трайно извършвана от лицето икономическа дейност по независим начин, а не за всяко от проявленията й поотделно.
Предвид горното и доколкото чл. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел допуска възможност юридическите лица с нестопанска цел да извършват стопанска дейност, то когато дейността се извършва системно (по търговски начин) и в случай че реализираните приходи значително надхвърлят необходимото за покриване на разходите по извършването на тази дейност, може да се счита, че действат като търговец по смисъла на чл. 1, ал. 3 от ТЗ.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които същият закон предвижда друго.
Освободени от облагане с данък върху добавената стойност са доставките, регламентирани в глава четвърта от ЗДДС. Освободена е доставка на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели. Тези доставки са освободени, доколкото не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДС).
Възможни са следните хипотези:
• Когато извършваните доставки са прояви за набиране на средства, използвани за дейността или постигане на поставените цели, и тези доставки не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията, е приложима разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДС. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки, за регистрираните лице не възниква право на приспадане на данъчен кредит. В случая няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
• Когато условията на чл. 12 от ЗДДС са налице за извършените доставки, същите са облагаеми по смисъла на закона. На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрираните по ЗДДС ще имат право на приспадане на данъчен кредит при условията на чл.71 от ЗДДС. Следва да имате предвид, че когато е упражнено право на данъчен кредит, но това право не е следвало да се упражни съгласно чл. 70 от ЗДДС, се прави корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС.
Във вашия случай, доколкото извършваните продажби на коледния базар са проява за набиране на средства, използвани за дейността или постигане на поставените цели и тези доставки не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията, доставките са освободени по смисъла на ЗДДС.