По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2014 г. > Основание за неначисляване на ДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Основание за неначисляване на ДДС

Публикувано на 22.04.2014

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

    В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2014 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, дава пример за неначисляване на ДДС.

   Фирма издава фактура за предоставяне на услуги по електронен път на получателя, който е установен или има постоянен адрес или обичайно пребивава извън ЕС. Какво трябва да бъде вписано във фактурите като основание за неначисляване на ДДС - чл. 21, ал. 5, т. 1 и т. 2 буква „к” от ЗДДС или - чл. 69, ал. 2 от ЗДДС? В дневника за продажбите ДО на тези доставки е отразена в графа 23 - ДО на доставките по чл. 69, ал. 2. Правилно ли е?
ЗДДС и правилникът за прилагане към него са предвидили три случая, при които след като доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице и извършва услуга, за която данъкът не се начислява от доставчика, във фактурата да се впише основанието за начисляване на данъка. Тези хипотези са изброени в чл. 79 от ППЗДДС и са следните:
- 1-а хипотеза, попадаща в разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС - която се отнася до доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС;
- 2-а хипотеза, попадаща в разпоредбата на чл. 79, ал. 5 от ППЗДДС - която се отнася до доставката на обща туристическа услуга;
- 3-а хипотеза, попадаща в разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ППЗДДС - която се отнася до доставки, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката.
Доставката на услуга, чието място на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 5 не попада в изброените хипотези на чл. 79 от ППЗДДС, поради което в издаваната от вашето предприятие фактура, нямате задължение да посочите основанието от ЗДДС или от ППЗДДС за неначисляване на данъка по облагаемата доставка.
От гледна точка на включване на така издаваните фактури в регистъра - дневник за продажбите ще отбележим, че правилно включвате издадените от вас фактури в колона 23 -ДО на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС от дневника за продажбите.