Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2014 г. > Право на данъчен кредит
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Право на данъчен кредит

Публикувано на 08.07.2014

Oтговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Кое е определящо за търговската дейност в РБългария - според Закона за ДДС данъчният кредит е възможно да се ползва до 12 месеца (вкл.) след настъпването на данъчното събитие, а според Закона за счетоводството фактура за закупена стока се осчетоводява, когато е настъпило данъчното събитие. Стоката може да бъде продадена. Не се ли получава противоречие - продажба на стока, която официално не е описана в „Дневник покупки“, подаван в края на всеки данъчен период в НАП? Освен това разминаването във времето на отчитаните фактури води и до касови различия
(с/ка 501, 502).

   Отговор: При осъществяване на търговската си дейност стопанските субекти в страната следва да спазват разпоредбите на всички закони, регулиращи тяхната дейност. В ЗДДС е дадена възможност на данъчно задължените лица да упражнят правото си на данъчен кредит за техните покупки един по-дълъг период от време. Това не противоречи в никакъв случай на Закона за счетоводството. Независимо обаче от това кога ще се упражни правото на данъчен кредит вие следва текущо да осчетоводявате всички стопански операции, които са осъществени от предприятието. По този начин вие ще спазите изискването на Закона за счетоводството за счетоводно записване на стопанските операции в хронологичен ред, както и ще спазите принципа на текущо начисляване. В случай че се възползвате от даденото ви от ЗДДС право за ползване на данъчния кредит в един от следващите 12 данъчни периода, то можете текущо, при осчетоводяване на фактури, за които няма да ползвате данъчния кредит в текущия месец, размера на този данъчен кредит да осчетоводявате по някаква разчетна сметка (напр. Непоискан ДДС върху покупките). И в месеца, в който упражните правото си на данъчния кредит, чрез включване на фактурата в дневника за покупките да отразите размера на този данъчен кредит по сметка ДДС върху покупките. По този начин ще имате равняване на салдата по сметките с декларираните в месечната справка декларация по ЗДДС суми, няма да се получава разминаване между касови наличности по счетоводни данни и реално и ще осчетоводите продажба на стоки, които вече сте завели като налични.

   Не забравяйте, че приложимото счетоводно законодателство в лицето на СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси; СС 16 Дълготрайни материални активи и СС 38 Нематериални активи изискват първоначалното признаване (разходите по закупуване) на активите (материали, стоки, ДМА, ДНМА) да включват единствено невъзстановимите данъци, т.е. възстановимите данъци (какъвто по принцип е ДДС, в случай че предприятието има право на данъчен кредит по съответната доставка), не са елемент на първоначалната оценка на активите и затова те следва да се отчитат по друга разчетна сметка, докато не упражните правото си на данъчен кредит по реда на ЗДДС.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...