По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2014 г. > Третиране по ЗКПО на подучени от българска фирма дивиденти, обложени с данък в чужбина
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Третиране по ЗКПО на подучени от българска фирма дивиденти, обложени с данък в чужбина

Публикувано на 08.07.2014

Доц., д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

    В бр. 2/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц., д-р Людмила Мермерска отговаря на следния въпрос: Българска фирма с двама съдружници - местни физически лица, придобива дял от капитала на дружество, установено във Великобритания. Как се третират по ЗКПО подучените от българската фирма дивиденти, при положение че същите са обложени с данък във Великобритания? Полученият от английското дружество дивидент включва ли се в неразпределената печалба на българската фирма, която ще бъде разпределена от съдружниците под формата на дивидент, подлежащ на облагане в България с данък 5 на сто? Ако българската фирма реши да продаде дяловете си от капитала на английската фирма, как и къде ще се обложи тази сделка, при положение че продажбата ще се извърши във Великобритания?

   Отчетеният приход от дивиденти ще се елиминира при формирането на данъчния финансов резултат чрез посочването му в намаление по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, съгласно който приходи, отчетени в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни за данъчни цели на държава членка на ЕС или Споразумение за европейско икономическо пространство (СЕИП), не се признават за целите на облагането. На разпределение между съдружниците подлежи счетоводната печалба, която не е идентична е данъчната печалба.

   След като е отчетен приход от дивидент, той е включен в счетоводния финансов резултат, отразен в сметка Печалби и загуби от текущата година, и участва в нетната печалба, останала за разпределяне между съдружниците и формирана след облагането с корпоративен данък, изчислен на база данъчна печалба, в която не участва приходът от дивиденти. Много вероятно е печалбите от продажба на финансови активи, реализирани от чуждестранни лица, да не се облагат във Великобритания. Доходите от такива сделки са освободени от облагане с данък при източника на основание чл. 12, ал. 4 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), сключена с Великобритания. По принцип, повечето СИДДО, по които Република България е страна, предвиждат облагане на доходите от финансови активи само в страната, на която получателят на дохода е местно лице. Всяка държава обаче има особеност при прилагане на процедурите на СИДДО. В някои държави, включително и в България, спогодбата се прилага веднага и данък при източника не се удържа, ако в срока на удържане на данъка лицето предостави съответни документи, удостоверяващи основанията за прилагане на СИДДО, пред платеца на дохода, респ. пред данъчната администрация (ако доходите са над определен праг).

   В други държави първо се удържа данъкът, а после въз основа на подадено от лицето искане пред данъчната администрация същият се възстановява.
Резултатът от продажбата на дяловете (печалба или загуба) участва при формирането на счетоводния и на данъчния финансов резултат на българското дружество. При положение че активите не се продават на регулиран пазар на финансови инструменти в страна от ЕС, печалбата/загубата от сделката не е обект на регулиране по реда на чл.44 от ЗКПО.