По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2014 г. > Облагане на доходите от лихви по банкови сметки за местните физически лица
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане на доходите от лихви по банкови сметки за местните физически лица

Публикувано на 12.09.2014

Лорета Цветкова, данъчен експерт

    В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г.

   Окончателен данък за доходите от лихви по депозитни банкови сметки
На основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г., доходите от лихви по депозитни сметки в търговски банки на местни физически лица се облагат с окончателен данък, изчисляван върху брутната сума на придобитите доходи. Със ЗИД на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., размерът на данъчната ставка за окончателния данък се намали от 10 на 8 на сто. Нещо повече, новата ал. 4 на чл. 46 от ЗДДФЛ предвижда намалението на данъчната ставка да продължи до нула на сто през следващите години, т.е. докато доходите от лихви по депозитни сметки станат напълно необлагаеми. Нагледно този процес е представен в таблицата по-долу:

  

Година

Размер на ставката за окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ

2014 r.

8 на сто

2015 г.

6 на сто

2016 г.

4 на сто

2017 г.

0 на сто   Промяната на данъчната ставка в различните данъчни години налага изключително стриктно да се спазват правилата за определяне датата на придобиване на дохода от лихви, особено в случаите на авансовото им плащане. Това е така, тъй като съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ в тези случаи доходът се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
Пример: Между търговска банка “X” и местно физическо лице на 17.12.2013 г. е сключен договор за депозитна сметка. Според клаузите на договора лихвата се плаща авансово (на датата на сключването на договора). За целите на примера ще допуснем, че датата на падежа на депозита е 17.12.2014 г. В този случай на основание чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ доходът от лихви ще се счита за придобит на 17.12.2014 г. и тогава именно ще възникне задължение за облагането му с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ. Следователно приложимата данъчна ставка за окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ ще бъде 8 на сто, независимо от факта, че към момента на сключването на договора и авансовото плащане на лихвата през 2013 г. ставката на данъка е била 10 на сто.
В случай че в договора за банков депозит не е предвидено авансово плащане на доходите от лихви, разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ не се прилага. В тези случаи датата на придобиване на дохода се определя според общия принцип, заложен в чл. 11, ал. 1 на закона, а именно доходът се смята за придобит на датата на:
- плащането - при плащане в брой;
- заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
- получаването на престацията - за непаричен доход.
Окончателният данък за доходите от лихви по депозитни сметки на местни физически лица се определя и внася:
- от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната - в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода (чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ);
- от местните физически лица, придобили такъв доход (когато платецът е банка, установена извън територията на страната и съответно не е задължена да определя, удържа и внася окончателния данък) - в тези случаи срокът за внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода (чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ).
Облагане с данък върху общата годишна данъчна основа
Предвид цитираната по-горе разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, освобождаването от облагане на доходите от лихви по банкови сметки, които не са депозитни (спестовни, разплащателни и т.н.) се прилага само ако въпросните сметки са в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП. По аргумент за противното, ако съответната търговска банка не е установена в такава държава, доходите на местното физическо лице ще бъдат облагаеми. В тези случаи обаче не може да бъде приложена разпоредбата на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, тъй като тя касае единствено лихвите по депозитни сметки.
Облагането на доходите от банкови лихви, които са извън обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, е с данък върху общата годишна данъчна основа. На основание чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход в тези случаи е брутната сума на придобитите облагаеми лихви. Тези доходи не се облагат през течение на годината, а едва при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...