По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2014 г. > Коригиране на декларации образец № 6
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Коригиране на декларации образец № 6

Публикувано на 12.09.2014

Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване

    В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, представя начина за коригиране на декларации образец № 6.

   От 01.01.2014 г. е определен следният ред за коригиране на данни с декларация образец № 6:
1. Съгласно чл. 6а, ал. 8 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. декларация образец № 6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
2. Сроковете за коригиране на декларация образец № 6 са:
- до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларация образец № 6, подадена от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения или от осигурителната каса. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите;
- до изтичане на срока за подаването й - за декларация образец № 6, подадена от самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО и от работодателите за дължимия данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

   Във връзка с прилагането на новата разпоредба на чл. 2, ал. 4 от наредбата, съгласно която всяко от декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд ГВРС, от подадените декларация/и образец № 1, са въведени разпоредбите на чл. 6а, ал. 10, ал. 12 и ал. 13, съгласно които:
• Когато се коригира декларирано задължение за дължими вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), Учителския пенсионен фонд (УчПФ), допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), здравното осигуряване, фонд “ГВРС”, с декларация образец № 6 да се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8/ 2005 г. Следва да се обърне внимание, че текстът на разпоредбата е общ и се отнася както за случаите, когато посочените в разпоредбата задължения се намаляват, така и когато задълженията се увеличават (чл. 6а, ал. 10 от Наредба № Н-8/2005 г.).
• Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд ГВРС, работодатели, осигурители и техните клонове и поделения или от осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от наредбата.
• Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд ГВРС, работодатели, осигурители и техните клонове и поделения или от осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение така, че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от наредбата. Тази разпоредба не се прилага, когато коригирането на данни с декларация/и образец № 1 е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.