По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Продажба на ЕТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Продажба на ЕТ

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с.

    ЕООД купува ЕТ по чл. 15 от ТЗ за 120 000 лв. Съгласно договора предмета на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на търговското предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижим имот. ЕТ няма да бъде ликвидирано. В ЕТ има стоки, дълготрайни активи, вземания и задължения. Има и неразпределена печалба. ЕООД ще се преобразува в ООД, защото собственикът на ЕТ ще стане съдружник.
1. Това бизнес комбинация ли е?
2. Какви са счетоводните операции при ЕООД-то (ООД)?
3. Сметката на собственика - 107, прехвърля ли се, или си остава в ЕТ?

   Трудно би могло да се даде точен отговор на всички поставени въпроси без да се разполага със самия договор. Коректността изисква да се разчита на точните текстове, а не на казано или итерпретирано. Липсата на конкретни и точни данни не дава възможност и за конкретен, точен и пълен отговор.
В чл. 15 (1) от Търговския закон предприятието е определено като “съвкупност от права, задължения и фактически отношения”. То може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.
Обект на прехвърлянето са елементи, които представляват обособено имущество и неимуществени права, които обслужват конкретната дейност на търговеца. Това имушество е нещо отделно от от останалото имущество на търговеца.
Във въпроса си сочите, че “предмета на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на търг. предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижим имот”.
Това цитат от договора ли е или ваше тълкуване, защото има противоречие?
По принцип съвкупността от права, задължение и пр. включва абсолютно всички права, включително и правото на собственост, включва вземанията, задължения и пр. В ТЗ няма посочени изключения.

   Прехвърлянето може да се извърши със или без прекратяване на продавача. В случая, съобразно посоченото във въпроса, прехвърлянето е без да се прекратява търговското дружество или фирмата на едноличния търговец. Това дава отражение върху счетоводното отчитане на сделката и е важно. Затова отговорът ще бъде принципен за покупко-продажба на предприятие, без заличаването му, приемайки, че това е действително така.
При тези обстоятелства прехвърлянето на предприятието не трябва да се третира като бизнес комбинация. Съгласно СС 22 Отчитане на бизнес ком­бинации същността на бизнес комбинацията е в обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица в резултат на обединяването на едно предприятие с друго или придобиването на контрол върху нетните активи и дейности на друго предприятие.
При “сделка с предприятие” обект на счетоводно отчитане са:
- при продавача - отписване на продаденото имущество и отчитане на резултата от сделката;
- при купувача - включване на закупеното имущество в баланса на приобретателя.
Постигането на поставената цел при купувача, предполага да се възприеме от него една счетоводна сметка за отчитане на разчета. Да приемем, че това ще бъде с/ка 499 Други кредитори

   По тази сметка ще се отразят приеманите активи и пасиви, аналитично по конкретни видове, без капитала на собственика и финансовия резултат. Принципно записванията са:
а) за отчитане на приетите активи и вземания:
Дт с/ки, отчитащи различните активи, вкл. вземания
Кредит с/ка 499 Други кредитори
б) за приетите пасиви (задължения):
Дебит с/ка 499 Други кредитори
Кредит с/ка Разни пасивни сметки, отчитащи задълженията
в) за изплатената от купувача сума, която сочите, че е 120 000 лв.:
Дебит с/ка 499 Други кредитори
Кредит с/ка 503 Раз­плащателна сметка
Всички елементи, свързани с прехвърлянето, ще се посочат по сегашната им стойност. По с/ка 499 евентуално ще се получи салдо, което не се отчита като финансов резултат (печалба или загуба) от сделката. Разликата между стойността на активите и пасивите до платената цена ще формира общо перо с което, в зависимост от знака, ще се коригира в увеличение или намаление, цената на придобиване на материалнте и нематериални активи “пропорционално” на балансовата им стойност (съгласно СС 2 Отчитане на стоково материалните ценности, т 4 , 6.1 и др.). Накрая разчетната сметка 499 Други кредитори следва да остане с нулево салдо.
Отново обръщаме внимание, че това е принципно решение. Точното реално решение може да има известни нюанси, в зависимост от конкретните договорни текстове, които обаче не могат да противоречат на закона.