По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Прекратяване на срочен трудов договор за заместване
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекратяване на срочен трудов договор за заместване

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право

    Лице, навършило пенсионна възраст, назначено на трудов договор с основание до завръщане на титуляря, може ли да бъде освободено, преди да се е върнал титулярят, по инициатива на работодателя?

   Най-често трудовият договор, сключен за заместване на отсъстващ работник или служител, се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, със завръщането на замествания на работа (чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ). Това обаче не означава, че този трудов договор не може да бъде прекратен и на някое от другите основания, предвидени в трудовото законодателство.
Запитването не съдържа конкретна информация дали към момента на сключване на трудовия договор за заместване служителят вече е имал и дали е упражнил правото си на пенсия (т.е. договорът изначално е сключен с пенсионер), или това е станало по-късно. И в двата случая работодателят има право да прекрати договора по своя инициатива, но правното основание за прекратяването ще е различно.

   Групата основания за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, свързана с пенсионирането на работника или служителя, е уредена в чл. 328, ал. 1, т. 10 - т. 10в КТ. Хипотезите са следните:
Прекратяване при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст: Тук служителят придобива право на пенсия, докато трудовото правоотношение съществува. Не е задължително реално да го е упражнил, т.е. да му е отпусната пенсия, достатъчно е само да е достигнал необходимата възраст и осигурителен стаж (чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ).
Прекратяване на договора, когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ).

   Прекратяване на договора, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ). В тази хипотеза лицето е назначено, след като вече е имало качеството “пенсионер”.
Прекратяване на договора, когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ).
Правният режим на тези основания за прекратяване на трудовото правоотношение е един и същ - с предизвестие от работодателя. Следва да се има предвид, че тъй като се прекратява срочен трудов договор (за заместване), предизвестието е по-дълго - 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора (арг. от чл. 326, ал. 2 КТ).
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...