По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Признаване на приход по програма “Млад фермер”
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Признаване на приход по програма “Млад фермер”

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор

    Имам получено финансиране по програма “Млад фермер” през 2010 г. Проектът е за създаване на орехова градина 29 дка в рамките на 5 години. Приходът от финансиране се признава, когато градината започне да плододава. До момента съм набирала разходите за създаване като разходи за бъдещи периоди.
През 2016 г. трябва да заприходя 7 дка като плододаващи, защото се оказа, че това са стари дървета, а останалите 22 дка са новозасадени.
Съответно трябва да започна да признавам на приход някаква част от финансирането. Направих така: Първо разделих сумата на разходите за придобиване на 29 дка, за да видя колко е разходът на декар, и заприходих 7 дка. Прилагам себестойностния метод. Заведох градината в счетоводния план. Прочетох, че не се завежда в данъчния, защото няма процент на собствено участие, както е по програмите с техниката (Мярка 121...4.1).
После разделих субсидията пак на 29 дка, за да видя колко е плащането на дка и така изчислих каква част от нея е за тези 7 дка. Признах приход пропорционално на амортизацията.
Но ме притеснява следното нещо (примерни цифри): Амортизацията е 300 лв., признатият приход 150 лв., т.е. формира се резултат. Как e правилно да постъпя?

   От зададения въпрос става ясно, че ореховата гора е създадена изцяло с държавна помощ. Действително създаваното на орехова гора като трайно насаждение е продължителен процес и до момента, в който насаждението стане плододаващо, би трябвало всички разходи по изграждането му да се набират в специална сметка Разходи по придобиване на материални активи с аналитична партида “Орехова гора - съответните декари”. Щом признаването на насаждението става на етапи, то и признаването на субсидията като текущ приход трябва да става на етапи.
Включването на “Оре­хова гора” в групата на дълготрайните активи на земеделския производител - млад фермер, и съответно в счетоводния амортизационен план би трябвало да стане от датата на признаване на съответните декари като дълготраен материален актив - орехово насаждение в плододаване.
Обикновено това е акт за въвеждане в експлоатация (плододаване), съставен на датата на действителното признаване за насаждение в плододаване. В данъчния амортизационен план ореховата градина би могла да се заведе само с частта от набраната фактическа себестойност, платена от собственика (без сумата на субсидията). За да не се получава облагане на субсидията, законодателят е дал възможност размерът на признатата част от нея като текущ приход от финансиране в ГДД по чл. 50 (ако младият фермер е физическо лице, което е избрало да води счетоводство и се облага по ЗДДФЛ) на ред 19 от помощната справка за други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат за целите на ЗКПО - “Приходи, отчетени по повод дарение, свързано с данъчен амортизируем актив (чл. 68)” да се посочва в намаление (точно сумата на този признат текущ приход от финансиране).
От зададения въпрос не разбрах какво притеснение има от това, че въпросната орехова градина ще носи приход. Ако притеснението идва от това, че се признава субсидията като приход, по същество с посочване на размера на признатия приход в раздела за намаление на счетоводния финансов резултат този приход практически се елиминира от данъчно облагане.
Предполагам, че счетоводните записвания биха могли да бъдат следните:
При начисляване на субсидията за млад фермер:
Дт с/ка от група 49 Разчети с държавни институции
Аналитична партида “Орехова гора за млад фермер”
Кт с/ка 75 Финан­сиране за дълготрайни активи
Аналитична партида “Финансиране на орехова гора за млад фермер”
Документалната обоснованост ще бъде документът, с който е одобрена помощта за младия фермер точно за създаване на орехова гора.
При признаване на прихода от субсидията като текущ приход - така както е разсрочен според приемането на ореховата гора в състава на дълготрайните активи и според начислената амортизация на всяка приета част от ореховата градина в плододаване:
Дт с/ка 75 Финансиране за дълготрайни активи
Аналитична партида “Финансиране на орехова гора за млад фермер”
Кт с/ка от група 70 Текущи приходи от финансирания
Аналитична партида “Признат размер на субсидията за орехова гора”
Документалната обоснованост на това счетоводно записване ще бъде справката за начислените амортизации на актива, въведен в експлоатация.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...