По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    С § 70 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ППЗДДС е регламентиран редът за облагане доставките на туристически услуги с променено данъчно третиране, които са сключени от туроператори преди промените. В случаите на получени и документирани авансови плащания този ред предвижда извършването на корекции, свързани с анулиране на издадените документи и промени в данъчното третиране на договорените доставки. Какво представляват на практика тези корекции и кога следва да се осъществят те?

   В резултат на промяната в текста на чл. 136, ал. 3 от ЗДДС, от която отпадна разпоредбата на т. 2, при доставка на обща туристическа услуга (ОТУ) между туроператори от 01.01.2017 г. ще се прилага схемата за облагане на маржа. Това от своя страна наложи промени в правилата на ППЗДДС, от който отпадна разпоредбата на чл. 87а. Тя изискваше като доказателство за доставките на ОТУ наличието на писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба. Това означава, че когато действа от свое име и за своя сметка от 01.01.2017 г. туроператорите ще прилагат специалния режим за облагане на туристическите услуги за доставките на ОТУ, осъществявани от тях към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор.

   Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДППЗДДС регламентират реда за облагане доставките на туристически услуги, сключени от туроператорите преди 31 декември 2016 г., чиито данъчни събития възникват след 01.01.2017 г. В съответствие с него, когато до 31 декември 2016 г. включително туроператор е получил от друг туроператор цялостно или частично авансово плащане за доставка, за която е променено данъчното третиране, а данъчното й събитие възниква след 01.01.2017 г., за доставката се прилагат разпоредбите на закона, в сила до 31 декември 2016 г. По същия начин ще се прилага редът за облагане и на доставките, за които от туроператор е направено цялостно или частично авансово плащане към данъчно задължено лице - доставчик за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко, и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, т.е. за такива доставки ще се прилагат разпоредбите на закона, в сила до 31 декември 2016 г.

   На практика това означава, че ако до 31.12.2016 г. туроператор е платил на хотел авансово доставка за настаняване, чието данъчно събитие ще настъпи след 01.01.2017 г., той ще има право на данъчен кредит за получената услуга по общия ред на ЗДДС. На същото основание за авансово плащане при продажба за настаняване към друг туроператор той ще трябва да начисли ДДС. При това съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, ако разполага с документите, посочени в чл. 40, ал. 1 от ППЗДДС, той ще приложи преферециалната данъчна ставка от 9 процента.
В случаите, при които туроператор е издал след 01.01.2017 г. фактура с начислен данък за получено преди 31.12.2016 г. авансово плащане от друг туроператор за доставка, за която със закона, в сила от 1 януари 2017 г., е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, туроператорът следва да анулира издадената фактура и да издаде за доставката нова фактура. Новата фактура се издава по реда на чл. 86, по който се документират ОТУ, т.е. фактурата ще е без данък. За анулирането на предишната фактура се издава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Корекциите се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.

   Корекция се извършва и в случаите на ползван от туроператор данъчен кредит по фактура, издадена с начислен от друг туроператор ДДС лице за направено след 01.01.2017 г. авансово плащане за доставка на стоки и/или услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, за която със закона е променено данъчното третиране и данъчното събитие за която възниква след 1 януари 2017 г. Корекцията на данъчния кредит се извършва чрез отразяване на начисления данък с отрицателен знак в дневника за покупките в данъчния период, през който възниква данъчното събитие за доставката. Такава корекция се налага, тъй като от 01.01.2017 г. за тези доставки се прилага специалният ред за облагане маржа на цената.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!