По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2017 г. > Прилагане на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество

Публикувано на 12.09.2017

Мая Жотева, данъчен консултант

    В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда прилагането на ЗДДС и ЗКПО по издадени фактури от и на името на преобразуващо се дружество.

   В глава деветнадесета “Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие” от ЗКПО са регламентирани две основни направления - общ режим (раздел I) и специфичен (облекчен) режим на облагане при преобразуване (раздел II).
При общ режим на облагане при преобразуване на дружества наличните към датата на преобразуването активи и пасиви се считат за реализирани по пазарни цени и се отписват. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава или намалява с разликата между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването. Свързаните с актива или пасива данъчни временни разлики се признават през последния данъчен период по общия ред на закона.
При специфичен режим на облагане при преобразуване на дружества активите и пасивите на преобразуващото се дружество се прехвърлят, като разликата между пазарната стойност на прехвърлените активи и пасиви и данъчната им стойност не се облага. Възникналите счетоводни печалби/загуби не се признават за данъчни цели, а данъчните временни разлики се считат възникнали при получаващите дружества.
За разлика от общия режим на облагане специфичният режим е облекчен режим, доколкото предполага данъчна неутралност за целите на корпоративното облагане. Операциите по преобразуване на дружества се третират като междинни операции, в резултат на които за преобразуващите се дружества, както и за акционерите и съдружниците, не възниква данък към момента на преобразуване.
Прилагането на разпоредбите на ЗКПО зависи от формата на преобразуване, докато при прилагането на нормите на ЗДДС тя не е от значение.
Да разгледаме въпроса, свързан с данъчното третиране при издадени фактури на името на преобразуващото се дружество с примера на преобразуване на дружество “А” чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от ТЗ в дружество “Б”.

   1. По отношение на ЗКПО се прилага разпоредбата на чл. 116, ал. 1, според която новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването.
Съгласно ал. 2 на чл. 116 от ЗКПО за данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото дружество.
Признаването на счетоводни разходи за данъчни цели е подчинено на изискванията за документална обоснованост, въведени е разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО така, че счетоводните разходи, отчетени въз основа на документи издадени на името на преобразуващото се дружество след датата на преобразуването, са признати за данъчни цели.

   2. Относно прилагането на ЗДДС
Преобразуването на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон не се разглежда като доставка по смисъла на ЗДДС (чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС).
Дружество “А” подлежи на задължителна дерегистрация (чл. 107, т. 4, б. “а” от ЗДДС), като прилагането на нормата на чл. 111, ал. 1 от ЗДДС (към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са активи) зависи от това дали приемащото дружество е регистрирано по ЗДДС или се регистрира по реда и в срока по чл. 132 от закона. Горната норма е приложима само относно наличните стоки и услуги към датата на регистрацията на дружество “Б”, която съвпада с датата на дерегистрация на дружество “А”.
Правоприемащото дружество има право на приспадане на данъчен кредит и за получени стоки и услуги преди датата на регистрацията му по ЗДДС, когато са изпълнени изискванията, регламентирани в чл. 74 от ЗДДС.
Съгласно чл. 61 от Правилника за прилагане на ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги, описани в регистрационен опис по образец.
По силата на чл. 60 от ППЗДДС в случаите на правоприемство по чл. 10 от закона (преобразуване по чл. 264 от ТЗ) правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит и за получените стоки и услуги от преобразуващото се дружество, когато са изпълнени условията, указани в същата норма.

   В случай че за периода от датата на вписване на обстоятелството по прекратяване на преобразуващото се дружество в търговския регистър до датата на получаване на документа, удостоверяващ това обстоятелство, са издадени данъчни документи от името на прекратеното юридическо лице, както и фактурите, по които същото е получател, те следва да бъдат анулирани и издадени нови с доставчик, съответно изпълнител новообразуваното дружество на основание чл. 116 от ЗДДС. Редът за анулиране на тези фактури, отразени в отчетните регистри на доставчика и получателя, е регламентиран с чл. 116, ал. 4 от ЗДДС. Тази норма предвижда съставяне на протокол - за всяка от страните, който съдържа определени реквизити. Следва да се съобрази и разпоредбата на чл. 82, ал. 4 от ППЗДДС, съгласно която, когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър възникнат основания за анулиране на данъчен документ по чл. 116 от закона, в новия данъчен документ и в протокола по чл. 116, ал. 4 от закона като доставчик, съответно получател се посочва правоприемникът по чл. 10 от ЗДДС.
Независимо от горното по отношение упражняването от новоучреденото дружество на право за приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност по издадените фактури, дебитни и кредитни известия към фактури след датата на преобразуването, в които като получател е посочено преобразуващото се дружество, в случай че същите не бъдат анулирани, съответно издадени нови, считам, че правото на данъчен кредит може да бъде упражнено, доколкото в случая е налице преобразуване на дружество чрез промяна в правната му форма и новоучреденото дружество е правоприемник на преобразуващото се дружество. В този аспект некоректното посочване на получателя във фактурата или в дебитното или кредитното известие към фактура е формална грешка, която не следва да повлияе на упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит, чрез което се осъществява основният принцип на облагането с данък върху добавената стойност - принципът на неутралност на данъка. В този аспект е и нормата на чл. 60, ал. 1 от ППЗДДС, уреждаща правото на правоприемника на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, когато преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит.