По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Режимът за облагане и документиране на доставките
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Режимът за облагане и документиране на доставките

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Българско дружество с валиден ДДС номер в България, има валиден ДДС / VIES номер в Гърция и издава фактури за продажба на услуги към гръцко дружество, също с валиден VIES номер. Въпросните фактури се издават от дружеството с гръцкия ДДС номер, начислен е 24% ДДС, а услугата е извършена на територията на Гърция. Как би следвало да се отчитат издадените фактури от българското дружество с гръцки ДДС номер и с начислен 24% ДДС - да се посочват в българския дневник за продажби като ВОД или да се отчитат изцяло в Гърция, без да се показват и отчитат в България.

   Отговор: По правило режимът за облагане и документиране на доставките зависи от тяхното местоизпълнение. При доставките на услуги то от своя страна зависи от вида на конкретната доставка и местонахождението на обекта на стопанска дейност на доставчика, откъдето е извършена слугата.
В запитването си не давате информация относно вида на услугата, предоставена на гръцкото дружество, нито за това къде се намира постоянният обект на стопанска дейност на българския доставчик, от който е извършена тя. В него е посочено само, че тя е извършена на гръцка територия, но това не означава непременно, че местоизпълнението на доставката й е непременно на тази територия, нито че е следвало да се документира под гръцкия данъчен номер на доставчика. Както бе посочено по-горе, коректното облагане и документиране на доставките, извършвани от регистрирани по ЗДДС български данъчно задължени лица, зависи от тяхното местоизпълнение.

   В този смисъл преценете внимателно обстоятелствата, при които е извършена доставката на въпросната услуга, и определете местоизпълнението й в съответствие с приложимата при тези обстоятелства разпоредба на чл. 21 от ЗДДС. Ако местоизпълнението й е на територията на Гърция доставката няма да се документира по техния закон, при положение че са изпълнени посочените в него условия, съответстващи на тези, определени в разпоредбата на чл. 111а, ал. 5 от нашия ЗДДС (предвид общата правна рамка, определена за законадетелството по ДДС в законите на държавите членки чрез Директива 2006/112/ЕО такава разпоредба трябва да има и в техния закон), според която при доставка с местоизпълнение на територията на страната, когато данъкът е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:
1. лицето не е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или неговият постоянен обект на територията на страната не взема участие в доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект - няма постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2. лицето е установено в друга държава членка или има постоянен обект в друга държава членка, от който е извършена доставката.
Доставката не се документира по закона на страната, където е местоизпълнението й.
На практика това означава, че ако въпросната услуга е извършена чрез постоянен обект на стопанска дейност на българския доставчик, находящ се на гръцка територия, и местоизпълнението на доставката й е на тази територия, то облагането и документирането й се извършват по реда на гръцкия закон за ДДС. Тогава данните за нея се отразяват в дневника за продажбите и в справката декларация, водени и декларирани от доставчика й по реда на този закон, а не по реда на ЗДДС. При тези обстоятелства данъкът е дължим там и няма логика да се отразява и отчита у нас.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!