По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение

Публикувано на 12.09.2017

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Ако едно лице е работило по трудов договор по чл. 114 от КТ на 4 часа за период от 20.12.2016 до 23.12.2016г. (включително), от коя дата може да бъде издадена заповед за прекратяване на договора - от 23.12.2016, след като е изработило 4 часа, или от 24.12.2016 г. Договорът – срочен, е сключен за срок от 20.12.2016 г. до 23.12.2016 г. и така е подадено уведомление в НАП (за назначаване от 20.12.2016 г. за напускане 23.12.2016 г.).
Подадена декларация 1 с последен ден в осигуряване 23.12.2016 г. от бюрото по труда искат корекция, че последно е работено до 22.12.2016 г. или че договорът е прекратен от 24.12.2016 г.
Как е редно да бъде и въз основа на кои нормативни документи?

   Отговор: Декларация образец № 1 се подава в НАП, като в полета 14 и 15 се попълват, както следва:
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
В заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение се записва датата, от която правоотношението е прекратено, т.е. датата, от която лицето няма да е на работа и не е в трудово правоотношение. Във вашия случай лицето е било на работа на 23 декември и прекратяването на правоотношението и датата на напускане е следващият ден, т.е. 24 декември. Ако датата на напускане е 23 декември, това означава, че лицето на 23 декември е напуснало, а не е работило, което е неправилно. Затова датата на напускане е 24 декември, ако лицето е работило на 23 декември. Тази дата се записва и в т. 15 на декларация обр. № 1, която се подава в НАП.
Договорът трябва да е прекратен от 24 декември.

   В трудовата книжка също датата на прекратяване на трудовия договор е 24 декември, а последният ден на трудовото и осигурителното му правоотношение е 23 декември. Съгласно чл. 349, ал. 1, т. 8 и 9 КТ в трудовата книжка на работника или служителя се вписват датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж. За дата на прекратяване на трудовото правоотношение се вписва денят, от който е прекратен трудовият договор, като този ден е неработен за работника или служителя.
Декларация образец №1 се подава на основание Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и рада за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е регламентирано при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.