По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт

Публикувано на 19.09.2017

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    В стопанската ни практика не са редки случаите, при които режимът за облагане на дадена доставка е определен погрешно и се оказва, че доставка, за която е начислен и внесен бюджетът ДДС, е освободена или е извън обхвата на нашия ЗДДС. В такива случаи данъчната администрация отказва правото на данъчен кредит на получателя с аргумент, че въпросната доставка не дава такова право. Когато отказът засегне доставка, която междувременно (например в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС) е била обект на данъчна ревизия и на една от страните по сделката е издаден и влязъл в сила ревизионен акт, органите по приходите приемат, че редът за корекция по чл. 116 от ЗДДС не може да намери приложение. Това становище е ясно изразено и в указание № 24­-34-­72 от 10.07.2014 г. на НАП. В резултат на тези практики се стига до положения, при които доставчиците са внесли в бюджета данъка за дадени доставки, но той не е и не може да бъде приспаднат от получателите им.
Според практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), когато промяната в обстоятелствата по дадена доставка не води до загуба на данъчни приходи, неправомерно начисленият ДДС следва да може да се коригира, без държавите­ членки да могат да поставят тази корекция в зависимост от добросъвестността на издателя на фактурата (Решение на СЕС по Дело C­454/98, Schmeink & Cofreth). Също така в свое Решение по дело C­138/12, “Руседеспред”, направено във връзка с преюдициално запитване на Варненския административен съд по казус с такива обстоятелства, СЕС постановява, че ограничаването на правото на корекция е неправилно. Според него, позовавайки се на принципа на неутралност на ДДС, лицата могат да се противопоставят на всяка разпоредба на националното право, според която за възстановяването на неправилно фактурирания ДДС е необходимо сгрешената фактура да бъде коригирана. Това се отнася и за случаите, при които правото на приспадане на посочения ДДС е отказано с влязъл в сила РА, поради което режимът за корекция, предвиден в националния закон, вече е неприложим.
Базирайки се на Решение на СЕС по дело C­138/12, “Руседеспред”, в Решение № 3394 от 25.03.2015 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови, че когато данъчният кредит по доставката е отказан на получателя с влязъл в сила ревизионен акт, доставчикът по транзакцията има право да поиска корекция на ДДС резултата си.
Корекцията следва да се извърши по реда, определен с разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Тя предвижда, че при неправилно отразени документи в отчетните регистри на данъчно задълженото лице корекцията се извършва, като се уведомят.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...