По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ДОПК > 2017 г. > Особености на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Особености на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК

Публикувано на 10.10.2017

Проф. д-р Ганета Минкова

    В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Проф. д-р Ганета Минкова отговаря на въпроса: Какви са особеностите на производството по реда на глава шестнадесета, раздел I от ДОПК?
Производството по прихващане или възстановяване може да бъде образувано от всяка от страните - както по инициатива на органа по приходите, така и по искане на лицето. За искането има образец, който може да бъде намерен на интернет-страницата на НАП или да бъде получен във всеки от нейните офиси. Към искането могат да бъдат приложени различни документи и актове - например пълномощно, когато искането се подава от пълномощник на лицето, съдебно решение, с което се отменя ревизионен акт, и т.н.
Законодателят е предвидил преклузивни срокове за подаване на искането от страна на данъчно задълженото лице, тъй като, както посочихме, то няма право да иска прихващане или възстановяване на суми, ако те са погасени по давност. Искането трябва да е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

   Въпреки че съгласно чл. 129, ал. 2 ДОПК след постъпване на искането по ал. 1 може да се възложи извършването на ревизия или проверка, същото се отнася и при случаите на образуване на производството по инициатива на органа по приходите.
Дали ще бъде образувана ревизия, или ще се извърши проверка, има значение за вида на акта, с който ще приключи производството.
Когато е образувана ревизия, се издава ревизионен акт. Трябва да посочим, че в процеса на всяка ревизия може да се стигне до възстановяване или прихващане на суми. Затова в образеца на ревизионен акт има отделна таблица, в която се отразяват прихванати или възстановени суми, тъй като такива могат да бъдат установени при всяка ревизия, образувана по общия, а не по специалния ред На чл. 129 ДОПК.
Ако е възложена проверка, тя приключва с акт за прихващане или възстановяване или с отказ от прихващане или възстановяване.

   Характерът на актовете за прихващане и възстановяване (АПВ) е бил многократно обект на разглеждане от съда (Решение № 2069/2008 г. на ВАС, Решение № 5190/2009 г. на ВАС, Решение № 7178/2009 г. на ВАС, Решение № 10087/2009 г. на ВАС, Решение № 9565/2009 г. на ВАС, Решение № 539/2009 г. на ВАС, Решение № 7795/2008 г. на ВАС, Решение № 5292/2009 г. на ВАС, Решение № 5140/2009 г. на ВАС, Решение № 10922/2008 г. на ВАС, Решение № 10261/2008 г. на ВАС, Решение № 10975/2008 г. на ВАС). ВАС приема, че тези актове, като индивидуални административни актове, трябва да бъдат зачетени в производството по издаване на ревизионен акт. Ако има издаден акт за прихващане и възстановяване, ревизионното производство трябва да протече по реда на чл. 133 и следващите от ДОПК, като в противен случай ще е налице нищожност на ревизионния акт.
Съгласно мотивите на Решение № 10087 от 2009 г. на ВАС в разпоредбата на чл. 133 ДОПК изрично е вписано, че под установени данъчни задължения следва да се считат само тези, които са установени с влязъл в сила ревизионен акт.

   Това отличава текста от уредбата на сходните отношения при действието на чл. 115 и 116 ДПК (отм.), в които са визирани данъчни задължения, установени с влязъл в сила данъчен акт, т. е. всеки данъчен акт по смисъла на чл. 26 ДПК (отм.), какъвто представлява и актът за прихващане или възстановяване. Но като се вземат предвид естеството и правните последици на акта за прихващане и възстановяване, се налага изводът, че и при действието на ДОПК при извършване на ревизия следва да се съобразява влезлият в сила акт за прихващане или възстановяване, отнасящ се за същия данъчен период, от който са възникнали права за адресата му. Това е необходимо, за да се спази принципът на стабилност на влезлите в сила административни актове, от които са възникнали и са били упражнени права. При наличие на такива актове, установените правоотношения - признати права на прихващане или възстановяване, могат да бъдат изменяни по специално предвидения за това ред, който в ДОПК е в глава шестнадесета, раздел II „Изменение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски“, т. е. при наличие на основанията по чл. 133 и при спазване на процедурата по чл. 134, ал. 1 ДОПК. В този случай, предвид разпоредбата на чл. 134, ал. 1 ДОПК единствено компетентен да възложи ревизия е териториалният директор. При положение че заповедите за възлагане на ревизията и за определяне на органа, компетентен да издаде ревизионен акт, са издадени от орган по приходите, който не притежава материалната компетентност за това, издаденият ревизионен акт следва да се прогласи за нищожен.
Смятаме, че този възглед на съда не е променен и след извършеното изменение в края на 2007 г. на чл. 129, ал. 3 ДОПК, съгласно което независимо от извършването на прихващане или възстановяване, включително когато актът по изречение първо е обжалван, задълженията за данъка или задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия. Ако актът е обжалван по съдебен ред, издаването на ревизионен акт е допустимо до влизане в сила на съдебното решение.
Актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането.
Органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване изцяло посочените в акта суми, заедно с дължимата по ал. 6 лихва, когато с акта в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на:
1. суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите, включително внесени по писмено указание или становище;
2. незаконосъобразно отказани за възстановяване суми.

   Актовете за прихващане или възстановяване се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове.
Законодателят е уредил изрично и мълчаливия отказ, за какъвто се смята непроизнасянето в срок по искане за издаване на акт за прихващане и възстановяване. Жалба в случая се подава в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне, като процедурата отново е по реда за обжалване на ревизионен акт.
Ако лицето не обжалва мълчаливия отказ, то може да подаде ново искане за прихващане или възстановяване. Когато по административен или съдебен ред бъде отменен мълчалив отказ, смята се за отменен и изричният отказ, който е последвал преди решението за отменяне.
Специална уредба е предвидена и за жалбата за бавност, която лицето има право да подаде жалба, когато процедурата за прихващане и възстановяване се забави неоснователно и извън законоустановените срокове. Жалбата се подава до териториалния директор, който проверява обстоятелствата по нея, и се произнася писмено в тридневен срок. В случай че жалбата е основателна, той определя срок за издаване на акта.
Извън описаната процедура, законодателят е предвидил и опростена такава.

   В случаите на възстановяване на местни данъци, когато е подадена декларация с посочена в нея сума за възстановяване, както и когато е подадено искане за възстановяване по чл. 129, органът по приходите може да възстанови цялата претендирана сума по посочената от лицето банкова сметка или чрез пощенски запис на посочения от лицето адрес, като в платежното нареждане или пощенския запис задължително се отбелязват номерът и датата на декларацията, съответно искането за възстановяване. Със заверяването на посочената от лицето банкова сметка с цялата претендирана сума, съответно с получаването на съобщението за пощенския запис, се смята, че искането на лицето за възстановяване на надвнесената сума е изцяло удовлетворено.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...