По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2017 г. > Осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година

Публикувано на 10.10.2017

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Как се осчетоводява актюерски доклад, изготвен втора последваща година? Първата година е имало актюерска загуба, а втората - актюерска печалба.

   Отговор: Отговорът на настоящия въпрос ще бъде принципен, тъй като запитването не съдържа конкретна информация по отношение на доходите на наетите лица. Съгласно параграф 15 от СС 19 Доходи на персонала предприятието следва да признае като текущ разход статистическите актюерски загуби по програмите с определени доходи, когато те са признати, респективно като текущ счетоводен приход актюерските печалби, когато те са признати.
За счетоводното записване на отразяване на актюерските загуби предлагаме следното счетоводно записване:
Дт с/ка Разходи за персонала (пенсии)
Аналитична подсметка – актюерски загуби
Кт с/ка Задължения по програми с определени доходи
За счетоводното записване на отразяване на актюерските печалби предлагаме следното счетоводно записване:
Дт с/ка Задължения по програми с определени доходи
Кт с/ка Други приходи
Аналитична подсметка – актюерски печалби
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...