По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Изпращане извън територията на страната материали, които ще използвате в дейността си на територията на други държави членки или в трети страни
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Изпращане извън територията на страната материали, които ще използвате в дейността си на територията на други държави членки или в трети страни

Публикувано на 10.10.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Дружеството ни извършва професионални услуги в областта на телекомуникациите за наш клиент от САЩ на територията на европейски и трети страни.
За целта наши специалисти се командироват в тези страни. Във връзка с работата им са необходими допълнително закупени материали, които транспортираме до обектите.
По принцип не извършваме доставка на стоки с монтаж и инсталиране, а основната сума, която фактурираме на клиента, е услуги плюс материали като съпътстваща доставка.
Доставките на материали, които извършваме и получаваме, са следните:
1. За европейски страни:
1.1. Транспорт на материалите от България до европейските страни - за наша сметка, за което ползваме услугите на куриерска фирма.
1.2. Транспорт за наша сметка на материалите от Англия до европейски страни директно, без да се доставят до България.
За трети страни:
2.1. Транспорт до трети страни - за наша сметка - извършваме износ с митническа декларация от България.
2.2. Транспортът до трети страни е за сметка на клиента - за целта закупуваме материали от Англия. Английските доставчици ги транспортират до Холандия и оттам - към съответните дестинации за сметка на клиента.
Доставчиците са регистрирани по ДДС в Англия, издават фактури без начислен ДДС. В някои случаи има основание за неначисляване на ДДС - вътрешнообщностна доставка, а в някои - такова основание липсва.
Какъв е правилният подход за обявяване от наша страна на покупките на материали от Англия към европейските страни по точки 1.2 и 2.2 от гледна точка на ЗДДС?
Имаме ли допълнителни задължения за деклариране на движенията по точки 1.1 и 1.2?
Правилно ли фактурираме материалите като съпътстваща доставка, чиято същност като приход следва основната доставка? Процедурата е следната - когато завърши проектът (продължава около шест или повече месеци), получаваме одобрение за фактуриране на услугата и материалите от клиента чрез издаден от тях РО. Издаваме фактура за цялата стойност - услуги и материали, в общия случай без начислен ДДС.

   Отговор: С цел избягване на недоразумение във връзка с изложената фактологична обстановка уточняваме, че съгласно информацията в запитването ви въпросите ви са свързани с изпращане извън територията на страната на материали, които ще използвате в дейността си на територията на други държави членки или в трети страни. Част от тях се изпращат от България, а друга част от Англия през Холандия до съответната държава, където се използват.
Предвид важността на обстоятелството дали при посочените обстоятелства доставката на материалите към клиента ви от САЩ може да се квалифицира като съпътстваща доставка, ще отговорим първо на последния ви въпрос.
Според нас обстоятелствата и целите, за които се ползват материалите в случая, дават основание доставката им да се квалифицира като „съпътстваща”, т.е. режимът за облагането им да следва този на основната доставка, която е доставка на услуга. Аргумент за тази квалификация е обстоятелството, че материалите се използват за осъществяването на услугата и не биха били самостоятелен обект на доставка към съответния получател. Това съответства на становището, изразено в писмо на НАП изх. № 91-00-276 от 2008 г., според което съпътстваща е тази доставка, която няма самостоятелно значение за получателя й и той не би сключил сделка, за да придобие предмета или резултата от нейното осъществяване, но при дадените конкретни обстоятелства тя се явява допълнение или належаща необходимост за придобиването на резултата или предмета на основната доставка.

   Следователно при изложените обстоятелства е законосъобразно режимът за облагане на част от доставките на материалите (тези, изпращани в държави членки) да следва този на доставяните услуги. Той от своя страна зависи от местоизпълнението на техните доставки, което се определя по реда на чл. 21 от ЗДДС. Предвид важността, която има за този ред, обстоятелството дали получател на услугата е данъчно задължено или данъчно незадължено лице, ви обръщаме внимание на необходимостта от доказателства за данъчния статут на контрагента ви от САЩ.
Съмнения относно правомерността на този ред за облагане пораждат единствено доставките на материалите за трети страни, закупувани от Англия, при които клиентът ви поема транспортните разноски. Причина за това е фактът, че когато превозът им започва от Англия и се изнася от територията на Холандия и транспортната услуга е за сметка на получателя на услугата ви, е трудно да се прецени дали за вас там не възниква доставка на стока.

   При това е от изключително значение какви са условията на доставка, при които са сключени сделките съответно между вас и английския им доставчик за покупката на материалите и между вас и американския ви клиент. При това в зависимост от съответно приложените условия е възможно при определени обстоятелства вие да се явявате износител на материалите от територията на Холандия, при което формирате там облагаем оборот. Такава би могла да бъде ситуацията, ако примерно сте договорили с английския доставчик доставка по условията на някой термин от категория С на стандартните международни условия за доставка „Инкотермс” (или подобни на техните условия). При такава доставка в стойността на доставката е включен транспортът и карго застраховката до определено местоназначение, т.е. в случая до мястото в Холандия, откъдето стоката се изнася и транспортът е за сметка на клиента ви, с който вие сте договорили примерно доставка „франко превозвача” определеното място в Холандия. Допълнителна неяснота по въпроса поражда и липсата на информация относно митническия порядък, прилаган при тези доставки. От изложеното в запитването ви не става ясно кой урежда митническите формалности за износа, къде се оформят документите за него – в Англия или в Холандия, кой е посочен в митническата декларация като износител и др. под. „подробности”.
Това прави невъзможна точната квалификация на възникващите доставки за материалите, изпращани от Англия в трети страни, и съответно законосъобразният режим за тяхното облагане, документиране и отчитане.

   Изложеното дотук се отнася до документирането и облагането на доставките на материалите към клиента ви. Междувременно във връзка с тяхното придвижване вие се явявате получател на доставки на услуги и стоки. Доставките на услуги са свързани с транспортирането на материали: от територията на България до териториите на държави – членки на ЕС, и трети страни и между държави членки (Англия и държава членка, в т.ч. Холандия). Съгласно изложеното в запитването транспортирането между Холандия и съответните трети страни е за сметка на получателя на услугите и вие не се явявате страна по доставките на възникващите при това транспортни услуги.
Местоизпълнението на доставките на транспортните услуги се определя по реда на чл. 22 от ЗДДС. В случая ал. 3 на същия член предвижда да е приложим редът на чл. 21, ал. 2 и в случая местоизпълнението на транспортните услуги е на територията на България както за доставката на куриерската услуга, свързана с изпращането на материалите от страната до територията на държава членка, така и за превоза им от територията на Англия до други държави членки. Следователно в общия случай доставката на куриерската услуга ще е с начислен ДДС, а в зависимост от статута и място, където е установена независимата икономическа дейност на доставчика на другите транспортни услуги - с ДДС (ако е извършена от български превозвач) или с изискуем от вас данък по силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, с нулева ставка за дестинациите България - трета страна (чл. 30, ал. 1 от ЗДДС) и със стандартна ставка за държава членка – държава членка.

   При сделките за материали вие се явявате получател на стоки от доставчик, установен на територията на държава членка – Англия, които изпращате до територията на друга държава членка, различна от България, или до територия на трета страна.
Местоизпълнението на доставките на стоки се определя по реда на чл. 17 от ЗДДС. В случая за него е приложима разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от закона и за доставките, изпращани от Англия до територията на друга държава членка, то е на английска територия. Предвид това, че получател на стоките е лице, установено и регистрирано за целите на облагането с ДДС в държава – членка на ЕС, съобразно условието на доставка, предвидено в съответното търговско споразумение, за доставчика това ще е ВОД и той няма да начисли във фактурата си ДДС с отбелязано съответното основание за това или доставка за трета страна с неначислено ДДС поради приложима нулева данъчна ставка.
При това за доставките с основание за неначисляване на ДДС „обратно начисляване”, независимо че стоките не пристигат на територията на България, тъй като доставката е извършена под българския ви идентификационен номер, по силата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС за вас е налице вътреобщностно придобиване, подлежащо на самоначисляване на ДДС. Съгласно чл. 62, ал. 3 от закона, за да не се дължи у нас данък за такива придобивания, е необходимо да се притежава документ, издаден от данъчната администрация на държавата членка, където е завършил превозът им, че придобиването е обложено там (в тази връзка виж и чл. 9, ал. 1 от ППЗДД).
Както пояснихме по-горе, законосъобразното облагане и отчитане на доставките на закупените от Англия материали, предназначени за трети страни, изисква конкретни данни за условието на доставка, договорено за всяка от сделките между вас и доставчика на материалите и между вас клиента ви.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...