По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Покупко-продажба на стока, в която участват три регистрирани за целите на ДДС лица, установени в три различни държави членки
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Покупко-продажба на стока, в която участват три регистрирани за целите на ДДС лица, установени в три различни държави членки

Публикувано на 13.10.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: 1. Наш клиент от Кипър с валиден ДДС номер купува стока, която се транспортира от България до Испания. Имаме транспортен документ и потвърждение от клиента, че стоката е получена.
Правилно ли издаваме фактура без ДДС на основание чл. 7, ал. 1 за ВОД?
2. Имаме възможност да закупим стоката от Словения и транспортът да се извърши от Словения до Испания за същия клиент, без да пристига в България.
Имаме ли основание да фактурираме тази стока като посредник в тристранна операция?
При така описаните обстоятелства дали бихме попаднали в хипотезата да имаме задължение за регистрация по ДДС в някоя от изброените страни?

   Отговор: При посочените обстоятелства и в двата случая е налице операция за покупко-продажба на стока, в която участват три регистрирани за целите на ДДС лица, установени в три различни държави членки, при което търгуваната стока се транспортира директно от територията на първата до тази на третата държава. За целите на ЗДДС тази операция се квалифицира като тристранна и доставките, които възникват при нея, се облагат по реда на чл. 15 закона. При обстоятелствата по т. 1 вие участвате в операцията в позицията на прехвърлител, кипърската фирма в позицията на посредник и испанската – на придобиващ, а по т. 2 - прехвърлител е словенският доставчик на стоката, вие сте посредник, а испанската фирма - придобиващ.
Изпълнението на тристранната операция се оформя документално като две доставки – от прехвърлителя на посредника и от посредника на придобиващия, но стоката се транспортира директно от прехвърлителя на придобиващия. В резултат на това привидно са налице две ВОД и две ВОП - съответно от прехвърлителя към посредника и от посредника към придобиващия. Директива 2006/112/ЕО и съответно ЗДДС са опростили този ред и броят на доставките, които възникват при тристранните операции, е намален до едно ВОД и две придобивания, от които едното ВОП, а другото - придобиване, облагано по реда на чл. 82, ал. 3 от закона. При това, противно на очакванията, ВОП е налице не за придобиващия, а за посредника, тъй като по силата на чл. 7, ал. 5, т. 6 от ЗДДС доставката на посредника към придобиващия не е ВОД, а съгласно чл. 13, ал. 4, т. 6 от закона за придобиващия стоката не е налице ВОП. В крайна сметка ДДС за доставката е изискуем от придобиващия по силата на чл. 82, ал. 3 от ЗДДС, т.е. по схемата за т.нар. обърнато данъчно задължение.

   Предвид разликата в позициите ви в двата случая задълженията ви са различни.
При обстоятелствата по т. 1, при които сте в позицията на прехвърлител по силата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, местоизпълнението на доставката ви към посредника (кипърската фирма) е на територията на България. В съответствие с нормата на чл. 7, ал. 1 от закона тя е ВОД, за която според чл. 53, ал. 1 от него е приложима нулева данъчна ставка. В резултат на това във фактурата, която издавате на посредника, няма да начислите ДДС, но изрично ще посочите в документа идентификационния номер, под който му е осъществена доставката. Освен това следва да я декларирате във VIES декларацията за същия данъчен период и ако отговаря на условията за деклариране на изпращанията си за целите на вътреобщностната статистика - и в Интрастат декларацията за периода.

   За да има право да приложи този ред за облагане на доставката си обаче, прехвърлителят следва да е проверил валидността на идентификационния номер на посредника и да е получил доказателства, че предоставената му стока е пристигнала в държавата членка, където е нейното крайно местоназначение.
Документите, които доказват наличието на ВОД, са определени в разпоредбата на чл. 45, т. 2 от ППЗДДС. Като такива в него са регламентирани документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоката до територията на другата държава членка, закъдето е предназначена доставката. При това съгласно чл. 45, ал. 2, букви “а” от ППЗДДС такъв документ в случая е транспортен документ или писмено потвърждение от придобиващия стоката или от упълномощено от него лице, удостоверяващо, че стоката е получена на територията на държавата членка, където е регистриран получателят й, тъй като транспортът на стоката е от или за сметка на посредника в операцията., т.е. кипърската фирма. За да изпълни предназначението си, писменото потвърждение следва да съдържа данни за дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките.
Следователно, ако притежавате посочените доказателства, в позицията си на прехвърлител вие ще издадете фактура без начислен ДДС.
При позицията ви на посредник при обстоятелствата в т. 2.
По силата на чл. 7, ал. 5, т. 6 от ЗДДС доставката на посредника към придобиващия не е ВОД, а съгласно чл.13, ал. 4, т. 6 от закона за придобиващия стоката не е налице ВОП и посредникът следва да обърне особено внимание на условията и документите, с които трябва да разполага, за да не дължи ДДС за придобиването си у нас или в държавата членка, до която се транспортира стоката.

   При доставката от прехвърлителя до посредника
За целите на облагането с ДДС се приема, че за посредника възниква ВОП с местоизпълнение на територията на държавата членка, от която му е издаден идентификационният номер, под който получава доставката от прехвърлителя, т.е. у нас, независимо че превозът на стоката завършва на територията на друга държава членка. Това е регламентирано изрично в чл. 62, ал. 2 от ЗДДС. Местоизпълнението на ВОП на посредника ще е на територията на държавата членка, където завършва превозът на доставяната стока, само при едновременното наличие на обстоятелствата, регламентирани в чл. 62, ал. 5, т. 1 - т. 4 от закона, както следва:
- той е придобил стоката под идентификационния си номер, издаден му в държавата членка, където е установен (за вас в качеството на посредник това ще е номерът ви по чл. 94 ал. 2 от ЗДДС);
- осъществил е последваща доставка на стоката до придобиващия в тристранна операция;
- издал е на придобиващия фактура за доставката, отговаряща на изискванията по чл. 114 от закона, в която е посочено, че е посредник в тристранна операция и че данъкът за доставката се дължи от придобиващия стоката;
- декларирал е доставката във VIES декларацията за съответния данъчен период.
Документите за доказване наличието на обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от ЗДДС, с които следва да разполага посредникът, са определени в чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4 от ППЗДДС. За целта освен с фактурите от прехвърлителя към него и от него към придобиващия и VIES декларация, съставени според нормативните изисквания, той следва да разполага и с писмено потвърждение от придобиващия, удостоверяващо че стоките са получени. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 4 от ППЗДДС в писменото потвърждение на придобиващия следва да са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките.
При наличието на тези документи ВОП на посредника е с местоизпълнение на територията на държавата членка, където пристигат стоките, но на основание чл. 65, ал. 2, т. 4 от ЗДДС то е освободено от облагане на тази територия и данъкът за доставката е изискуем от придобиващия ги там по реда на член от законодателството на съответната държава членка (в случая Испания), съответстващ на чл. 82, ал. 3 от ЗДДС.
Съгласно чл. 113, ал. 12 от ППЗДДС посредникът отразява издадената му от прехвърлителя фактура в дневника за покупки в данъчния период, през който е отразил фактурата, издадена на придобиващия. При това колони 9 до 14 не се попълват, като в колона “вид на документа” се посочва код “09”, а в колона “ДО на придобиване на стоки от посредник в тристранна операция” се посочва данъчната основа от фактурата, издадена му от прехвърлителя. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.
В случай че до изтичането на данъчния период, следващ периода, през който данъкът за ВОП по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, посредникът не се снабди с тези документи, се счита, че придобиването му е с място на изпълнение на територията на държавата членка, издала идентификационния номер, под който му е извършена доставката от прехвърлителя, т.е. у нас. В такъв случай на последния ден от данъчния период, следващ периода, през който данъкът за ВОП по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, той следва да си самоначисли данък за придобиването с протокол по чл.117, ал. 2 от закона. Когато впоследствие се снабди с необходимите документи протоколът се анулира, без да се издава нов документ, а корекцията на данъчния му резултат от начисляването се извършва по реда на чл. 10 от ППЗДДС.

   За доставката на посредника към придобиващия
В съответствие с чл. 17, ал. 3 от ЗДДС местоизпълнението на доставката на посредника към придобиващия е държавата членка, откъдето е издаден идентификационният номер по ДДС на придобиващия. Тъй като посредникът не е регистриран по ДДС в тази държава, е налице хипотезата на чл. 82, ал. 3 от ЗДДС и данъкът за доставката му е изискуем от придобиващия. В резултат на това във фактурата, която издава, посредникът също няма да начисли ДДС. В съответствие с чл. 114, ал. 3 от ЗДДС като основание за неначисляването му той ще посочи в документа “чл. 141/2006/ЕО”.
Освен това в изпълнение на чл. 9, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС в документа, който издава, посредникът следва да посочи валиден идентификационен номер на придобиващия, под който му е извършил доставката, издаден в държавата членка, където завършва превозът на стоката, както и да декларира доставката във VIES декларацията за съответния данъчен период (чл.125, ал. 2 от ЗДДС). Посредникът отразява данъчната основа за доставката, която извършва към придобиващия, в колона 25 на дневника за продажби и в клетка 18 от справката декларация за съответния данъчен период.

   Внимание: Изложеният порядък на облагане невинаги е приложим при операции за покупко-продажба на стоки, в които участват трима участници, регистрирани в три различни държави членки и търгуваната стока е обект на един-единствен превоз. Така например, ако доставката между вашата и кипърската фирма, която възниква при обстоятелствата по т. 1, е договорена по условията на термина EXW – „Франко завода” (склада и др.под.) и рискът за погиването на доставката й и съответно собствеността върху нея (по-скоро правото му да се разпорежда с нея като собственик) е преминал върху кипърската фирма на територията на България, местоизпълнението на доставката на прехвърлителя фирма ще е на територията на страната и е възможно да се оцени, че не е налице ВОД, а доставка от вътрешния стокооборот, за която се дължи данък.
При участието ви и в двата случая за вас не възниква задължение за регистрация в друга държава членка.