По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2017 г. > Прилагане на преференциалната данъчна ставка от 9% за настаняване, предоставено от хотели и други подобни заведения
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прилагане на преференциалната данъчна ставка от 9% за настаняване, предоставено от хотели и други подобни заведения

Публикувано на 17.10.2017

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Фирма извършва хотелиерска дейност и в момента има издадено временно удостоверение за категоризация на хотела със срок 2 месеца, след това общината ще ни издаде постоянна категоризация. Може ли да начисляваме 9% ДДС за получените аванси за сезон 2017 г. на база на временното удостоверение за категоризация, или ще трябва да получим постоянната категоризация и след тази дата да начислим 9% ДДС за хотелиерската услуга?

   Отговор: Основание за прилагането на преференциалната данъчна ставка от 9% за настаняване, предоставено от хотели и други подобни заведения, е разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. В запитването си вие се интересувате дали при извършването на хотелиерска дейност въз основа на временно издадено удостоверение за категоризация имате право да ползвате тази ставка за доставките за настаняване, които предлагате в хотела.
В действащите ЗДДС и ППЗДДС този въпрос не е регламентиран изрично. Според нас отговорът му е положителен, т.е. щом имате удостоверение за категоризация и докато е в сила то, макар и временно имате право да прилагате 9% данъчна ставка за услугите за настаняване. Аргумент за това е следното:
Съгласно дефиницията на понятието „хотелиер“, дадено в т. 56 на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма, е лице, което извършва хотелиерство във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране места за настаняване, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални. Следователно, макар и с временно удостоверение за категоризация, вие сте „хотелиер” по смисъла на закона. Това, че хотелиери с такова удостоверение имат право да прилагат преференциалната данъчна ставка, е изразено ясно във втория абзац на втората страница от писмо УК-2 от 10.07.2012 г на НАП. При прилагането на тази ставка обаче следва да имате предвид, че основен елемент от доставките на различните видове туристически услуги, който определя правото за прилагане на преференциална данъчна ставка, е нощувката. Въпреки че доставките на храна и транспортът са посочени като част от основните туристически услуги, тяхното предоставяне без наличието на нощувка не се квалифицира като „настаняване“ по смисъла на ЗДДС. Следователно към техните доставки ще бъде приложима 9%-ната данъчна ставка само ако те съпътстват услуга за нощувка и цената им е определена общо с нейната като обща цена за настаняване.

   В този смисъл доставката на настаняване, предоставено от хотелиер, което включва:
- само нощувка ще се облага с 9%-на ставка, независимо дали се предоставя на физическо или на юридическо лице – потребител на услугата, или на туристически посредник, който ще я препродава;
- нощувка, храна и/или напитки – с 9 на сто ДДС, но само при условие, че цената им е определена общо (включително при общо определена цена за пакет „ол инклузив“) в заведение, стопанисвано от хотелиера;
- нощувка и хранене и/или транспорт с общо определена цена – облагаеми с 9 на сто ДДС;
- нощувка и допълнителни услуги с общо определена цена – 9 на сто ДДС, при условие че допълнителните услуги са съпътстващи услугата за нощувка и стойността им не надвишава тази на последната.
Доставките на храна и/или напитки, на транспорт (включително превоз от летището до хотела и обратно) и на допълнителни услуги, които не съпътстват услуга за нощувка или цената, за които не е включена в цената на настаняването, се облагат с 20 на сто данък.

   Внимание: Посоченият ред за преференциално облагане на услугите за настаняване от хотелиери е приложим само към доставките, които се осъществяват от тях лично и със собствени и/или с наети за целта средства, и доставките им са непосредствено свързани с доставката за настаняване. Когато в комплекта от услуги, включени в цената на настаняването, предоставяно от хотелиер, е включена и услуга, предоставяна му от друго данъчно задължено лице, към нейната доставка се прилага общият ред за облагане, независимо че цената й е включена в цената за настаняване. Такъв ред се прилага и тогава, когато доставката на предоставена транспортна услуга не е свързана непосредствено с тази за настаняване.